Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3827/97 van Marco CELLAI aan de Commissie. Derogatie voor de financiering van een coöperatieve vennootschap in de suikerwarensector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3827/97 van Marco CELLAI aan de Commissie. Derogatie voor de financiering van een coöperatieve vennootschap in de suikerwarensector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3827/97 van Marco CELLAI aan de Commissie. Derogatie voor de financiering van een coöperatieve vennootschap in de suikerwarensector

Publicatieblad Nr. C 174 van 08/06/1998 blz. 0139


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3827/97 van Marco Cellai (NI) aan de Commissie (28 november 1997)

Betreft: Derogatie voor de financiering van een coöperatieve vennootschap in de suikerwarensector

De Cooperativa Dolciaria Toscana, een coöperatieve vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid die op 26 juli 1995 te Empoli (provincie Florence) werd opgericht en 43 werknemers telt, heeft een aanvraag ingediend voor deelname in het bedrijfskapitaal door de Compagnia Finanziaria Industriale; deze aanvraag werd op 29 juli 1996 door de Conferenza dei Servizi ingewilligd en besloten werd een bedrag van 1.069.828.000 lire toe te wijzen.

Dit besluit is nog steeds geblokkeerd en van het hele bedrag is nog geen cent uitbetaald omdat het wachten is op de noodzakelijke derogatie van de Europese Unie; in maart 1997 is echter een deel van de bijdrage, nl. de "de minimis¨-steun van 189.986.000 lire, ontvangen en de Minister van Industrie heeft al diverse malen aan de Europese Unie gevraagd om de derogatie die voorzien is voor coöperatieve bedrijven die de "de minimis¨-steun hebben ontvangen.

De financieringen in het kader van de wet-Marcora zijn aan sommige aanvragers wel uitgekeerd, terwijl andere, zoals de Cooperativa Dolciaria Toscana, nog steeds wachten.

Kan de Commissie zeggen op grond van welke criteria de prioriteiten voor de toewijzing van financieringen zijn vastgesteld en vooral ook waarom de Europese Unie nog steeds niet de derogatie heeft verleend die nodig is om het besluit en het desbetreffende bedrag te deblokkeren? Zijn de voorwaarden voor die deblokkering aanwezig en bestaat de wil om dat te doen? Hebben de bevoegde Italiaanse autoriteiten de procedures voor het verkrijgen van de derogatie gevolgd?

Atnwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (15 januari 1998)

De Commissie heeft besloten de procedure krachtens artikel 93(2) van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van bepaalde bepalingen van de wet 49/85 (wet-Marcora), in het kader waarvan de herfinanciering door de Italiaanse overheid was aangevraagd.

Het besluit is per brief op 11 juni 1997 aan de Italiaanse overheid medegedeeld. De Italiaanse overheid heeft per brief op 31 juli 1997 geantwoord.

Het besluit tot inleiding van de procedure moet in het Publicatieblad in de elf communautaire talen worden gepubliceerd, overeenkomstig de bepalingen waarin de inleiding van de procedure wordt geregeld. Aangezien het besluit in het Publicatieblad is gepubliceerd ((PB C 309 van 9.10.1997. )), hebben de lidstaten en betrokken derden een maand de tijd om hun opmerkingen kenbaar te maken.

De Commissie kan vervolgens de procedure sluiten door een besluit te nemen waarin zij zich uitspreekt over de verenigbaarheid van de aangekondigde regeling met de regels betreffende overheidssteun.

Intussen kan de Italiaanse overheid, zoals zij dat heeft gedaan, deze regeling binnen de grenzen van "de minimis¨ toepassen.