Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3830/97 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Grondspeculatie in de moerassen van Gandia - Xeresa - Xeraco

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3830/97 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Grondspeculatie in de moerassen van Gandia - Xeresa - Xeraco

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3830/97 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Grondspeculatie in de moerassen van Gandia - Xeresa - Xeraco

Publicatieblad Nr. C 174 van 08/06/1998 blz. 0141


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3830/97 van María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie (28 november 1997)

Betreft: Grondspeculatie in de moerassen van Gandia - Xeresa - Xeraco

De moerassen van Gandía - Xeresa - Xeraco (inventaris van de waterrijke gebieden van de autonome regio Valencia) worden bedreigd door het urbanisatieproject van RUSTICAS S.A. dat daar op grond van artikel 20 van wet 4/92 van 5 juni inzake niet voor bebouwing vrijgegeven grond een hotelcomplex wil bouwen en een golfterrein wil aanleggen.

Het aan het COPUT (departement voor openbare werken, urbanisatie en vervoer) toegezonden verzoek (dossier 662/97) werd behandeld door de gemeente Gandía die het genoemde departement op 12 september 1997 schriftelijk verzocht de inspraakprocedure tijdelijk op te schorten met het oog op het indienen van bezwaren wegens het ontbreken van documentatie in het dossier.

Afgezien van de onregelmatigheden in het dossier is het project in strijd met de artikelen 6 en 9 van bovengenoemde wet 4/92 waarin de rechten en plichten worden vastgelegd van de eigenaren van niet voor bebouwing vrijgegeven grond waarvoor een speciale bescherming geldt, alsook de regeling voor mogelijke werkzaamheden, bestemming en gebruik. Het project is eveneens in strijd met wet 11/1994 van 27 december van de Generalidad van Valencia inzake beschermde natuurgebieden in de autonome regio Valencia en met richtlijn 92/43/EEG ((PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. )) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats, met name de waterrijke gebieden.

1. Kan de Commissie zich tot het COPUT wenden en het dossier opvragen en na bestudering ervan aandringen op afwijzing van het project indien dit in strijd is met richtlijn 92/43/EEG?

2. Kan de Commissie, gebruik makend van haar bevoegdheden en rekening houdend met de problemen die voortvloeien uit het feit dat een groot aantal waterrijke gebieden van groot ecologisch belang niet in een lijst zijn opgenomen, het departement voor milieuzaken van Valencia verzoeken om de opstelling van een lijst van waterrijke gebieden met speciale bescherming, zoals in de eigen wetgeving van de autonome regio Valencia (wet 11/1994) wordt bepaald?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (16 december 1997)

1. Aangezien het Marjal de Xeraco een van de zones is die is opgenomen in het project "behoud van wetlands en vorming van een netwerk van reservaten voor Valencia¨ dat financiële steun ontvangt van de Gemeenschap in het kader van het Life Nature-programma, heeft de Commissie de autoriteiten van de Generalidad de Valence, waarmee het contract is gesloten, om nadere inlichtingen verzocht.

De Consellería de medio ambiente heeft de Commissie laten weten dat zij in dit verband alleen maar over officieuze inlichtingen beschikte. Voordat dit project definitief kan worden goedgekeurd moet de Consellería een positief oordeel over de milieueffecten hebben geveld. Deze procedure is nog niet eens begonnen.

2. De Commissie is niet bevoegd om van de Consellería de medio ambiente van Valencia te eisen dat zij een catalogus van wetlands opstelt.

De Consellería de medio ambiente heeft de Commissie echter laten weten dat de procedure voor de goedkeuring van deze catalogus door de Valenciaanse overheid binnenkort zal starten.