Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3894/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Specifiek onderzoek door de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3894/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Specifiek onderzoek door de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3894/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Specifiek onderzoek door de Commissie

Publicatieblad Nr. C 187 van 16/06/1998 blz. 0078


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3894/97 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (11 december 1997)

Betreft: Specifiek onderzoek door de Commissie

Het opzetten van specifiek onderzoek vormt een van de belangrijkste pijlers van het communautair beleid dat berust op de resultaten van zulk onderzoek. In veel gevallen wordt dit onderzoek door de Commissie uitbesteed op basis van bepaalde selectiecriteria.

Doordat moeilijk te achterhalen valt welk onderzoek wordt verricht, kan het gebeuren dat zowel organisaties als particulieren niet de vruchten kunnen plukken van de resultaten. Daarom ware het te wensen dat er een gids wordt uitgebracht met een overzicht van het onderzoek dat in opdracht van de Commissie wordt verricht en in hoeverre de resultaten beschikbaar zijn.

Kan de Commissie meedelen welke criteria worden gehanteerd bij het uitbesteden van onderzoek over concrete onderwerpen, wie kan profiteren van de resultaten van dit onderzoek en of zij van mening is dat het zin zou hebben om een Europees Instituut voor communautair onderzoek in het leven te roepen dat zich moet bezighouden met het uitvoeren, beheer en beschikbaar stellen van dit onderzoek?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (30 januari 1998)

Terecht benadrukt het geachte Parlementslid dat talrijke onderzoeken buiten de diensten van de Commissie worden uitgevoerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat voor bepaalde onderzoeken over specifieke onderwerpen grondige technische of wetenschappelijke kennis vereist is; daar de Commissie niet over deze kennis beschikt, moet een beroep worden gedaan op externe deskundigen.

Tot dusverre bestaat er geen gids van onderzoeken die door de Commissie zijn uitgevoerd. Sedert september 1997 bevat het gegevensbestand ADAM echter enkele gegevens met betrekking tot de onderzoeken waartoe de Commissie het initiatief heeft genomen. Dit bestand is via de host Europa voor elke burger (ook buiten Europa) toegankelijk; in ADAM is van elk onderzoek de titel opgenomen, een samenvatting, gevolgd door de conclusies, alsook de verantwoordelijke organisatie en andere nuttige informatie. Het bestand bevat gegevens over onderzoeken die na 1987 zijn uitgevoerd.

In verband met het streven naar meer openheid ten opzichte van de buitenwereld en naar meer transparantie ten opzichte van de burgers van de Unie heeft de Commissie op 8 februari 1994 haar goedkeuring gehecht aan Besluit nr. 94/90/EGKS, EG, Euratom inzake de toegang tot documenten van de Commissie ((PB L 46 van 18.2.1994. )). Krachtens dit besluit kan elke natuurlijke of rechtspersoon zich tot de Commissie wenden om toegang te verkrijgen tot een van haar documenten, met inbegrip van een door haar in opdracht gegeven onderzoek. Deze toegang wordt de betrokken persoon verleend, tenzij het gewenste document onder een van de uitzonderingsbepalingen valt om bepaalde algemene of particuliere belangen te beschermen of om de geheimhouding van de beraadslagingen van de Commissie te waarborgen.

Rekening houdend met het bovenstaande acht de Commissie het op dit moment niet nodig om over te gaan tot de oprichting van een "Europees instituut voor communautair onderzoek¨.