Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4029/97 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Vastzetten van vrachtautoladingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4029/97 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Vastzetten van vrachtautoladingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4029/97 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Vastzetten van vrachtautoladingen

Publicatieblad Nr. C 187 van 16/06/1998 blz. 0111


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4029/97 van Caroline Jackson (PPE) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: Vastzetten van vrachtautoladingen

Is de Commissie van mening dat er Europese wetgeving zou moeten worden vastgesteld betreffende het vastzetten van vrachtautoladingen in het algemeen, of is de Commissie van opvatting dat, hoewel dergelijke wetgeving voor gevaarlijke stoffen bestaat, het aan de nationale autoriteiten kan worden overgelaten dergelijke algemene veiligheidsmaatregelen voor het vastzetten van vrachtautoladingen in te voeren en ten uitvoer te leggen voor zover zij zulks noodzakelijk achten in overeenstemming met het nationale recht?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (30 januari 1998)

Het aantal manieren om vrachtwagens te laden en het aantal types en vormen van voorwerpen die op vrachtwagens worden geladen, zijn onbeperkt. Bijgevolg is de Commissie van mening dat communautaire wetgeving terzake om alle mogelijkheden te bestrijken ofwel te algemeen zou zijn om veel effect te sorteren ofwel zo gedetailleerd zou moeten zijn dat zij duizenden bladzijden zou beslaan. De Commissie is dan ook niet van plan voorstellen voor dergelijke wetgevingen op te stellen.

De Commissie ziet geen redenen om eraan te twijfelen dat de nationale wetgeving inzake de bevestiging van ladingen op vrachtwagens toereikend zou zijn. Er zijn dan ook op dit ogenblik geen plannen voor maatregelen van de Commissie terzake. Uiteraard is het zaak dat de nationale wetgeving op dit gebied voortdurend naar behoren wordt toegepast en gehandhaafd.