Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4064/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. IRAP

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4064/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. IRAP

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4064/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. IRAP

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4064/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: IRAP

In Italië heeft het Ministerie van Financiën een nieuwe belasting ingevoerd, de IRAP (regionale belasting op productieve activiteiten) die in geen enkel ander Europees land bestaat. Deze belasting wordt niet berekend op basis van de inkomsten van de productieve burgers, zoals in de rest van Europa gebeurt, maar op basis van de productiekosten, waartoe de kosten van arbeid en investeringen behoren.

Wil de Commissie niet nagaan of dit een belemmering vormt voor het reeds in de EU op gang gebrachte streven naar belastingharmonisatie?

Gecombineerd Antwoord van de heer Monti namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-4063/97 en E-4064/97 (17 februari 1998)

Volgens de beschikbare informatie is de belastinggrondslag voor de nieuwe plaatselijke belasting IRAP (Imposta regionale sulle attivitá produttive) normaal gesproken de optelling van bruto-inkomsten uit verkopen en diensten van de belastingbetaler. De nettobelastinggrondslag IRAP kan verschillen van het netto-inkomen, aangezien bepaalde categorieën kosten niet aftrekbaar kunnen zijn.

De Commissie herinnert eraan dat er, afgezien van de twee richtlijnen van 1990, te weten Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten ((PB L 225 van 20.8.1990. )) en Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten1, binnen de Gemeenschap geen harmonisatie bestaat op het gebied van directe belasting. Iedere verdere stap in deze richting, zelfs voor een betere werking van de interne markt, vereist, krachtens artikel 100 van het EG-Verdrag, een besluit met algemene stemmen van de Raad.

De lidstaten zijn derhalve in wezen vrij hun stelsels van directe belasting zelf te kiezen en op te zetten, vooropgesteld dat de algemene verplichtingen die uit het Verdrag voortvloeien, met name die van niet-discriminatie en gelijke behandeling, in acht worden genomen. Op basis van de door de geachte afgevaardigde gestelde vraag schijnen deze verplichtingen op het eerste gezicht niet door de invoering van de IRAP geschonden te zijn.