Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4135/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Russisch besluit tot uitsluiting van producten van de TIR- regeling

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4135/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Russisch besluit tot uitsluiting van producten van de TIR- regeling

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4135/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Russisch besluit tot uitsluiting van producten van de TIR- regeling

Publicatieblad Nr. C 196 van 22/06/1998 blz. 0084


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4135/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (21 januari 1998)

Betreft: Russisch besluit tot uitsluiting van producten van de TIR-regeling

Rusland heeft een groot aantal producten van de transitoregeling uitgesloten; dit houdt in dat deze producten niet meer met een TIR-document naar dat land kunnen worden vervoerd. De Douanecommissie van de Russische Federatie heeft de desbetreffende lastgeving nr. 513 aan de Internationale Wegvervoerorganisatie (IRU) doen toekomen. Hierbij wordt het transitovervoer van een reeks goederen onder dekking van het TIR-document op het grondgebied van de Federatie verboden. Onder deze producten komen bij uitstek communautaire producten voor als bier uit gerst, suiker, gebak, boter en andere vetten uit melk, chocolade, geneesmiddelen, computers, video's, televisieapparaten, vervoermiddelen, enz.

De gevolgen zijn aanzienlijk, niet alleen voor de Europese producten, maar ook voor de Europese vervoerders. Met name voor de vervoerders in de perifere landen van de Unie, zoals Griekenland, betekent het Russische besluit verlies aan vracht, aangezien Griekse vrachtwagens de gelegenheid hadden bepaalde communautaire producten uit een ander land, met bestemming Rusland, als lading op te nemen, welke mogelijkheid nu volledig is weggevallen.

Welke actie denkt de Commissie tegen het besluit van de Russische autoriteiten te ondernemen, niet alleen om de belangen van de communautaire vervoerders veilig te stellen, maar tevens om voorwaarden te bewerkstelligen voor een gezonde mededinging met hun collega's uit de overige Europese landen, die om financiële en morele steun van de Unie vragen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (26 februari 1998)

De Commissie deelt de bezorgdheid van het geachte Parlementslid in verband met Lastgeving nr. 513 van de Douanecommissie van de Russische Federatie, krachtens dewelke voor 20 categorieën van goederen afzonderlijke regelingen inzake de zekerheidstelling vereist zijn, afgezien van die welke zijn vastgelegd in de Internationale Overeenkomst betreffende het vervoer van goederen over de weg van 1975 (TIR). De Commissie is er zich van bewust dat deze maatregel ernstige gevolgen voor de exporteurs en vervoerders uit de Gemeenschap inhoudt en een potentiële bedreiging vormt voor de toekomst van de TIR-regeling, die van essentieel belang is voor de internationale handel.

De Commissie heeft in alle betrokken sectoren zeer snel gereageerd door directe contacten met de Russische Douanecommissie en via andere vervoers- en handelsconnecties. Voorts heeft zij de kwestie ter sprake gebracht in de desbetreffende bijeenkomsten van de Economische Commissie voor Europa in Genève.

De tenuitvoerlegging van Lastgeving nr. 513 is sindsdien tot 1 april 1998 uitgesteld. De Commissie zet haar overleg met de Russische instanties en andere betrokken partijen op alle niveaus voort teneinde de permanente intrekking van de maatregel te verkrijgen.