Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4182/97 van Mechtild ROTHE aan de Commissie. Tariefregelingen bij de Nederlandse veerdiensten op de Noordzee

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4182/97 van Mechtild ROTHE aan de Commissie. Tariefregelingen bij de Nederlandse veerdiensten op de Noordzee

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4182/97 van Mechtild ROTHE aan de Commissie. Tariefregelingen bij de Nederlandse veerdiensten op de Noordzee

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0068


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4182/97 van Mechtild Rothe (PSE) aan de Commissie (21 januari 1998)

Betreft: Tariefregelingen bij de Nederlandse veerdiensten op de Noordzee

Kan de Commissie mededelen,

of het haar bekend is dat bij de veerdienst van Lauwersoog naar Schiermonnikoog personen van ouder dan 65 jaar reductie krijgen, maar dat deze reductie alleen voor Nederlanders geldt,

of zij niet vindt dat aan deze discriminatie van ouderen uit andere lidstaten een einde moet worden gemaakt en welke maatregelen zij hiertoe overweegt te treffen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (5 maart 1998)

Het is de Commissie bekend dat reducties op grond van leeftijd meestal alleen gelden voor inwoners van de betrokken lidstaat.

De Commissie is van mening dat deze discriminatie dient te worden afgeschaft. Zij heeft dan ook in mei 1989 een aanbeveling goedgekeurd waarin wordt gesteld dat er een gemeenschappelijke "60 plus¨-kaart dient te worden ingevoerd, waarmee de bestaande rechten van ouderen worden uitgebreid tot ouderen uit de hele Unie, vooral wanneer zij in het buitenland reizen. Helaas heeft tot op heden geen enkele lidstaat aan deze aanbeveling gehoor gegeven, hoewel Portugal onlangs een werkgroep heeft ingesteld die deze aangelegenheid moet bestuderen.

Een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de niet-gouvernementele sector, moet zorgen voor tastbare vorderingen op weg naar een verbetering van de toegankelijkheid voor ouderen van de speciale regelingen en reducties waar ze recht op hebben. Het is de bedoeling modellen te ontwikkelen die door de lidstaten aan hun eigen specifieke situatie kunnen worden aangepast. Dit kan indien nodig leiden tot een gemeenschappelijke basis voor wederzijds erkende kortingsregelingen. Het verslag van deze haalbaarheidsstudie is onlangs afgerond en wordt momenteel door de Commissie bestudeerd. In het licht van dit verslag zal de Commissie de situatie onderzoeken.

De Commissie heeft ook een klacht ontvangen over een dergelijke prijsdiscriminatie bij de veerdienst tussen Den Helder en Texel in Nederland. Zij heeft de Nederlandse instanties om nadere informatie over de desbetreffende wetgeving gevraagd en daarbij gesteld dat zij eraan twijfelt of deze regeling verenigbaar is met het communautair recht.

In het licht van het antwoord van de Nederlandse instanties zal de Commissie ook beslissen of en, zo ja, welke maatregelen in het door het geachte Parlementslid genoemde geval moeten worden genomen.