Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4188/97 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE aan de Commissie. Toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4188/97 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE aan de Commissie. Toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4188/97 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE aan de Commissie. Toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

Publicatieblad Nr. C 196 van 22/06/1998 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4188/97 van Eolo Parodi (UPE) en Guido Viceconte (UPE) aan de Commissie (21 januari 1998)

Betreft: Toewijzing van "slots¨ op communautaire luchthavens

Op een aantal luchthavens in de Europese Unie, met name de allerdrukste, maakt het ontoereikende aantal "slots¨ het aan sommige luchtvaartmaatschappijen onmogelijk onder gezonde en billijke concurrentievoorwaarden te functioneren.

Is de Commissie op de hoogte van gevallen van "slot trading¨?

Op welke wijze denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de toewijzing van "slots¨ geschiedt volgens doorzichtige criteria en onder naleving van de communautaire regelgeving inzake de mededinging?

Over welke instrumenten beschikt de Commissie om te bewerkstelligen dat "slots¨ vrijkomen en ter beschikking worden gesteld van de luchtvaartmaatschappijen die hierom vragen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (23 februari 1998)

De Commissie is zeer bezorgd over het gebrek aan beschikbare "slots¨ op overbelaste communautaire luchthavens. Verordening (EEG) Nr. 95/93 van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots¨ op communautaire luchthavens ((PB L 14 van 22.1.1993. )) stelt de regels vast die gevolgd moeten worden door luchthavencoördinatoren om een onpartijdige, doorzichtige en niet-discriminerende toewijzing van "slots¨ te waarborgen.

De Commissie houdt toezicht op de juiste toepassing van de bestaande verordening om te garanderen dat met name nieuwe gegadigden kunnen profiteren van de toegang tot overbelaste luchthavens zoals in de verordening is vastgelegd. Onlangs zijn de Commissie bepaalde praktijken betreffende transacties tussen luchtvaartmaatschappijen bekend geworden, waarbij men zich kan afvragen of deze verenigbaar zijn met de verordening en zij heeft de betrokken lidstaten dan ook om nadere informatie gevraagd. De Commissie zal niet aarzelen om, indien dit nodig mocht zijn, actie te ondernemen om de juiste toepassing van de verordening te waarborgen.

De Commissie erkent daarentegen ook, dat de bestaande verordening als instrument niet toereikend genoeg is om doeltreffend aan de behoeften van alle luchtvaartmaatschappijen te voldoen. Hoewel zij hiermee een eerlijke verdeling van de "slots¨ die beschikbaar komen garandeert, worden geen nieuwe mogelijkheden voor toegang tot de luchthavens gecreëerd. Bovendien zal, in veel gevallen, een vergroting van de luchthavencapaciteit niet voldoende zijn om het probleem van de overbelasting op te lossen of zich eenvoudig niet voordoen.

Om deze reden bereidt de Commissie een voorstel voor dat de bestaande verordening amendeert met als doel het gebruik van "slots¨ te optimaliseren, en geeft zij speciale aandacht aan de voor- en nadelen van de introductie van een eerlijk mechanisme met als doel de beweging van "slots¨ te vergemakkelijken. Tevens worden verschillende middelen om de positie van nieuwe gegadigden te versterken en om de bestaande verordening gemakkelijker te doen naleven, in overweging genomen.

Het Commissievoorstel zal proberen een evenwichtig pakket maatregelen aan te bieden om de situatie, zoals die door de geachte parlementsleden wordt beschreven, op te lossen. Uiteraard kunnen, in gevallen waarin dominante luchtvaartmaatschappijen op overbelaste luchthavens hun positie misbruiken, de mededingingsregels van het EG-Verdrag altijd gebruikt worden als een basis voor verdere actie.