Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282/97 van Giovanni BURTONE aan dee Raad. De buitengewoon moeilijke situatie waarin de Italiaanse melkproducenten zich thans bevinden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282/97 van Giovanni BURTONE aan dee Raad. De buitengewoon moeilijke situatie waarin de Italiaanse melkproducenten zich thans bevinden

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0282/97 van Giovanni Burtone (PPE) aan de Raad (14 februari 1997)

Betreft: De buitengewoon moeilijke situatie waarin de Italiaanse melkproducenten zich thans bevinden

De Italiaanse melkproducenten verkeren thans in een buitengewoon moeilijke situatie ten gevolge van de aan Italië toegekende "melk-quota¨, die volstrekt niet in overeenstemming was en is met de werkelijke productiecapaciteit en de binnenlandse behoefte. Bij een nationaal verbruik van 15,5 miljoen ton en een werkelijke productie van ruim 10,5 miljoen ton kreeg Italië namelijk slechts een quotum van nauwelijks 9,9 miljoen ton toegewezen.

Ofschoon er in de sector ingrijpende rationaliseringsmaatregelen werden genomen - hetgeen de Raad en de Commissie wel bekend is - is men er niet ingeslaagd de productie zodanig te beperken dat het quotum werd gerespecteerd. Dit had tot gevolg dat een superheffing werd opgelegd aan ruim 15.000 producenten die niet binnen het voor hen voorziene productieplafond hadden kunnen blijven. De meerderheid van hen is echter niet in staat deze boete te betalen zonder dat het voortbestaan van hun bedrijf hierdoor in gevaar komt, hetgeen buitengewoon ernstige gevolgen zou hebben voor het sociale netwerk op het platteland, het milieu en de duizenden gezinnen die van de melkproductie leven.

De betrokken landbouwondernemers zijn razend: zij hebben het gevoel dat zij buiten hun schuld het slachtoffer zijn geworden van het te kleine quotum dat aan hun land is toegewezen.

Gezien deze situatie zou ik willen vragen:

1. Acht de Raad het niet billijk en noodzakelijk om het Italiaanse melkquotum met terugwerkende kracht vanaf het landbouwseizoen 1995/96 met tenminste 600.000 ton te verhogen?

2. Is hij niet van oordeel dat, wanneer een verhoging van het quotum met terugwerkende kracht niet mogelijk is, de bevoegde autoriteiten niet tenminste kunnen instemmen met steunmaatregelen en kredietfaciliteiten om de getroffen landbouwers in de gelegenheid te stellen het hoofd te bieden aan de superheffing voor het landbouwseizoen 1995/96?

Gecombineerd antwoord op de schriftelijke vragen E-0240/97 en E-0282/97 (5 juni 1997)

Op verzoek van de Italiaanse delegatie heeft de Raad tweemaal van gedachten gewisseld over de toekomst van de communautaire zuivelregeling en over het specifieke probleem van de melkquota. Daarbij konden alle lidstaten en de Commissie zich uitspreken over de wijze waarop dit dossier verder moet worden aangepakt. In het kader van de discussie werd de Raad in kennis gesteld van de moeilijke situatie waarin de Italiaanse zuivelsector zich bevindt, en met name van de problemen die zijn ontstaan door de boetes wegens overschrijding van de melkquota. Voorts vernam de Raad welke belangrijke beslissingen de Italiaanse regering heeft genomen. Er werden diverse aanpassingen van de melkquota gevraagd.

Er werd op gewezen dat de melksector, mede omdat de desbetreffende regeling in 2000 afloopt, ook in de toekomst zijn belang zal behouden.

De toekomst van het melkbeleid en van de melkquota zal in een ruimer verband volgens het onderstaande tijdschema worden behandeld: indiening door de Commissie van een verslag met beleidskeuzen, een verslag gebaseerd op een analyse van de marktsituatie; bespreking van de toekomst van de GMO voor zuivelproducten door de informele Raad van mei 1997 in Middelburg, waarbij met name zal worden uitgegaan van het bovengenoemde Commissieverslag; indiening van formele Commissievoorstellen.

Wat meer bepaald het verzoek om uitstel van de betaling van boetes wegens overschrijding van de melkquota in Italië betreft, zij erop gewezen dat deze kwestie tot de bevoegdheid van de Commissie behoort.