Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 523/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. GCO-planten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 523/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. GCO-planten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0523/97 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (20 februari 1997)

Betreft: GCO-planten

In hoeverre heeft de Commissie aandacht geschonken aan het feit dat stuifmeel van GCO-planten door de wind kan worden meegevoerd en niet-GCO-planten kan bevruchten, waardoor aldus iedere poging om GCO-oogsten te etiketteren tenietgedaan wordt?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (5 mei 1997)

Krachtens Richtlijn 90/220/EEG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu ((PB L117 van 8.5.1990. )) vergewissen de lidstaten zich ervan dat alle passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van negatieve effecten van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen op de menselijke gezondheid en het milieu.

Overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG mag voor het in de Gemeenschap in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen pas toestemming worden verleend nadat een beoordeling van de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu heeft plaatsgehad.

Een aanvrager die meedeelt dat hij een product in de handel wil brengen dat uit genetisch gemodificeerde organismen bestaat of deze bevat, moet dan ook alle informatie verstrekken die nodig is om de verwachte risico's van het product voor de menselijke gezondheid en het milieu te beoordelen. Veiligheidsvraagstukken die samenhangen met het meevoeren van stuifmeel van genetisch gemodificeerde gewassen naar andere seksueel verenigbare planten moeten in die context worden behandeld.

De Commissie erkent het belang van etikettering voor de consument. Bij Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen ((PB L43 van 14.2.1997. )), die onlangs door de Raad en het Parlement is aangenomen, is een specifieke regelgeving vastgesteld voor de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten die uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan of deze bevatten of die zijn vervaardigd op basis van deze organismen.

De Commissie neemt zich voor dit probleem ook te behandelen in de context van een voorstel tot wijziging van Richtlijn 90/220/EEG betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen, dat in de loop van 1997 door de Commissie moet worden goedgekeurd.

Als onderdeel daarvan heeft de Commissie op 2 april 1997 een voorstel voor een richtlijn van de Commissie aangenomen dat gericht is op het wijzigen van bijlage III van Richtlijn 90/220/EEG om onder meer verdere etiketteringsvoorschriften vast te stellen voor producten uit die genetisch gemodificeerde organismen bestaan of deze bevatten. Wanneer er geen veiligheidsredenen zijn, kan momenteel krachtens deze richtlijn geen specifieke etikettering worden geëist waarin wordt vermeld dat het product uit genetisch gemodificeerde organismen bestaat of deze bevat.