Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 920/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Geluidsoverlast

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 920/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Geluidsoverlast

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0920/97 van Peter Skinner (PSE) aan de Commissie (12 maart 1997)

Betreft: Geluidsoverlast

De richtlijn van de Raad inzake toelaatbare geluidsniveaus heeft geen betrekking op de door motoren veroorzaakte geluidsoverlast. Dit neemt niet weg dat dit specifieke probleem in sommige delen van het Verenigd Koninkrijk een gevaar vormt voor de gezondheid van de werknemers en de plaatselijke bevolking.

Is de Commissie voornemens iets te doen aan de geluidsoverlast door motoren?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (5 mei 1997)

Richtlijn 70/157/EEG inzake het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen ((PB L 42 van 23.2.1970. )) is bedoeld om de goede werking van de interne markt voor motorvoertuigen te vergemakkelijken en tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau tegen geluidsoverlast als gevolg van het wegverkeer te waarborgen. Deze richtlijn geldt voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen die op de openbare weg in het verkeer worden gebracht. Zij geldt niet voor motorvoertuigen die zijn ontworpen voor wedstrijden en waarvoor technische voorschriften gelden die zijn vastgesteld op nationaal niveau of door de sportfederaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheden, die een vergunning voor een wedstrijd verlenen, om eventuele extra maatregelen te treffen, bijvoorbeeld de bouw van geluidsmuren, om de overlast in de omgeving te beperken.