Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1033/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. Gevaren voor de gezondheid van de bevolking en de werknemers door onderschatting van de neutronenstraling bij het vervoer van sterk radioactief afval

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1033/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. Gevaren voor de gezondheid van de bevolking en de werknemers door onderschatting van de neutronenstraling bij het vervoer van sterk radioactief afval

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1033/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (24 maart 1997)

Betreft: Gevaren voor de gezondheid van de bevolking en de werknemers door onderschatting van de neutronenstraling bij het vervoer van sterk radioactief afval

Een groep wetenschapsbeoefenaars heeft een zusterorganisatie van de ICRP, de International Commission on Radiation Units and Measurements (IRCU) nog verdergaande aanbevelingen met betrekking tot de uitwerking van kwaliteitsfactoren gedaan. Wegens de talrijke aanwijzingen bij experimenten op het gebied van de stralingsbiologie dat vooral op het gebied van de lage dosis de relatieve biologische werking van neutronen nog veel hoger is dan oorspronkelijk werd aangenomen heeft deze groep van wetenschapsbeoefenaars, onafhankelijk van de energie van de neutronen, een kwaliteitsfactor van 25 voorgesteld (IRCU 40 1986).

1. Hoe beoordeelt de Raad het voorstel voor een richtlijn van de IRCU 40 1986?

2. Welke conclusies heeft hij daaruit voor de bescherming tegen stralen in de lidstaten van de EU getrokken?

Gemeenschappelijk antwoord op de schriftelijke vragen nr. E-1029/97, E-1031/97 en E-1033/97 (2 juli 1997)

De Raad heeft op 13 mei 1996 Richtlijn 96/29/Euratom aangegeven waarbij basisnormen zijn vastgesteld voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren ((PB L 159 van 29.06.1996, blz. 1. )). Door de aanneming van deze richtlijn konden de beschermingsnormen van de vorige richtlijnen worden versterkt op basis van met name recente wetenscahppelijke gegevens.

Wat meer in het bijzonder de schatting van de gevolgen van de diverse soorten ioniserende stralingen en de daarbij overgedragen energie betreft, wordt in de arttikelen 15 en 16 van deze richtlijn het gebruik voorgeschreven van de waarden van de stralingsweegfactor die worden aanbevolen door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Stralen (ICRP) in haar publicatie nr. 60 en waarnaar de Geachte Afgevaardigde verwijst. In artikel 15 staat voorts dat de bevoegde autoriteiten het gebruik van gelijkwaardige methoden kunnen toestaan. Deze mogelijkheid is van belang, met name wanneer de kennis van de reële parameters van de situatie een nauwkeuriger schatting van de dosis mogelijk maken.