Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1246/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Arbeidsongevallen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1246/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Arbeidsongevallen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1246/97 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (8 april 1997)

Betreft: Arbeidsongevallen

Gemiddeld gebeuren in Italië per jaar ongeveer 1 miljoen arbeidsongevallen, waarvan vorig jaar 1.153 met dodelijke afloop.

De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werkenden met name via de verbetering van het arbeidsmilieu is een van de doelstellingen van artikel 2 van de overeenkomst over het sociaal beleid die door alle lidstaten van de Europese Gemeenschap (uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) is ondertekend en is gevoegd bij het samen met het Verdrag van Maastricht goedgekeurde protocol inzake het sociaal beleid.

1. Zijn de Commissie gegevens bekend betreffende arbeidsongevallen in alle lidstaten van de Unie in 1996?

2. Wat is de Commissie voornemens te doen om samen met de lidstaten de strijd aan te binden tegen deze ware plaag, die voornamelijk het gevolg is van het niet naleven van elementaire veiligheidsvoorschriften?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (2 juni 1997)

De Commissie herinnert de geachte afgevaardigde eraan dat de doelstelling, met name de verbetering van het arbeidsmilieu te bevorderen, om zodoende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen, al sedert de Europese Akte in artikel 118 A van het EG-Verdrag staat vermeld en niet alleen in het protocol betreffende de sociale politiek.

1. Neen. De arbeidsongevallenstatistieken voor het jaar 1996 zijn in de lidstaten nog niet beschikbaar. In de statistieken in het kort, reeks bevolking en sociale omstandigheden nr. 2 van 1997, heeft de Commissie de eerste resultaten bekend gemaakt van het project om de arbeidsongevallenstatistieken te harmoniseren en wel voor het jaar 1993. De publicatie voor het jaar 1994 is gepland voor 1997. Het reële gemiddelde geraamde aantal arbeidsongevallen met een arbeidsverzuim van meer dan drie dagen, bedroeg in 1993 4,8 miljoen voor de gehele Gemeenschap. De globale Europese frequentie-index beloopt 4.505 ongevallen per 100.000 personen die in de zes grote gemeenschappelijk bedrijfstakken werkzaam zijn.

2. Als onderdeel van haar verantwoordelijkheden controleert de Commissie de juiste, doeltreffende omzetting in nationaal recht van communautaire richtlijnen op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, moeten de lidstaten * en met name de nationale arbeidsinspecties * zorgen voor voldoende controle en toezicht op de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijnen.

Er zij echter op gewezen dat de Commissie bij haar besluit nr. 95/319/EG in 1995 het comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie ((PB L 188 van 9.8.1995. )) heeft opgericht; een van de voornaamste doelstellingen van dit comité is het bevorderen van de samenwerking en de uitwisseling van ervaringen tussen de nationale diensten voor arbeidsinspectie met betrekking tot het toezicht op de toepassing van het afgeleide Gemeenschapsrecht inzake de gezondheid en veiligheid op het werk, met het oog op de consistente naleving daarvan binnen de Gemeenschap.