Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1277/97 van Peter PEX aan de Commissie. Classificering van multimedia producten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1277/97 van Peter PEX aan de Commissie. Classificering van multimedia producten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1277/97 van Peter Pex (PPE) aan de Commissie (11 april 1997)

Betreft: Classificering van multimedia producten

De plannen van de Europese Commissie voor het herclassificeren van computerapparatuur door middel van het verhogen van de tarieven op de invoer van consumentenelectronica of telecommunicatie hardware (LAN, CD-ROM-drives, multimedia PC's en PCTV's) hebben ongunstige effecten. Het door de herclassificering opgehoogde tarief zal in het jaar 2000 op zo'n 14% uitkomen. Het lijkt erop dat een en ander een poging is de markt van de consumentenelectronica te beschermen en/of als aanvulling is bedoeld voor het verlies aan inkomsten bij het afsluiten van de GATT-tariefreducties. Deze herclassificering is echter dusdanig gevaarlijk voor de concurrentiepositie van de in de Europese Unie gevestigde IT-industrie dat zij op haar beurt een direct gevaar vormt voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.

Bovendien is het niet uitgesloten dat derde landen, vooral ontwikkelingslanden (de "emerging markets¨ voor computerapparatuur), hun tarieven in navolging van de Europese Unie gaan ophogen. Resultaat hiervan is dat de exportmogelijkheden van Europese IT-bedrijven zullen slinken.

Is de Europese Commissie zich bewust van het hierboven geschetste probleem en in hoeverre wordt dit probleem opgelost door het afsluiten van het onlangs bij de WTO-ministersconferentie te Singapore overeengekomen IT-akkoord (ITA)? Is het standpunt van de Europese Commissie anders geworden na de uitspraak van de World Customs Organisation (WCO) die bevestigde dat de EU-aanpak in strijd was met de internationale juridische principes?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (12 mei 1997)

In de vraag worden twee zaken aan de orde gesteld: de indeling van goederen in het douanetarief en de verlaging dan wel de afschaffing van douanerechten. De Commissie zal deze vragen hieronder afzonderlijk beantwoorden.

Goederen worden door de Gemeenschap in het douanetarief ingedeeld overeenkomstig de regels en richtlijnen van het geharmoniseerd systeem (GS) die zijn vastgesteld door de Wereld Douane-Organisatie (WCO). Er worden indelingsvoorschriften uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat de lidstaten het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) op eenvormige wijze toepassen. De Commissie interpreteert de GS op technische wijze, los van economische overwegingen zoals de bescherming of de verhoging van inkomsten. Internationale geschillen over indeling worden behandeld door de WCO. De uitkomst van besprekingen leidt er herhaaldelijk toe dat de WCO een advies over een specifiek product uitbrengt. De Gemeenschap heeft deze adviezen, anders dan sommige van haar handelspartners, altijd aanvaard en haar indelingspraktijk hieraan aangepast, zelfs als dit tegen haar standpunt indruiste. Dit was bijvoorbeeld het geval toen onlangs een advies over de indeling van CD-ROM's werd uitgebracht.

In tegenstelling tot hetgeen de vraag impliceert, is de Commissie voorstander van de multilaterale afschaffing van douanerechten op informatietechnologieproducten (IT-producten). Zij was de voornaamste drijfkracht achter een dergelijke doelstelling teneinde de kosten voor de EG-bedrijven te verlagen en de toegang van EG-leveranciers tot de markten van derde landen te verbeteren. Het is het geachte Parlementslid misschien niet onbekend dat de Commissie namens de Gemeenschap met alle belangrijke handelspartners van de Gemeenschap succesvolle onderhandelingen heeft gevoerd over een overeenkomst inzake informatietechnologie (Information Technology Agreement - ITA) teneinde de rechten op een uitgebreide reeks IT-producten af te schaffen. De uitkomsten van de ITA-onderhandelingen werden door de Raad op 13 december 1996 goedgekeurd en de ITA werd op 24 maart 1997 officieel gesloten. De eerste tariefverlaging zal op 1 juli 1997 plaatsvinden. De producten waarnaar de vraag verwijst (plaatselijke netwerken (LAN's), drives voor CD-ROM's en computers met multimediafuncties) vallen onder de overeenkomst, zodat de partijen bij de overeenkomst de invoerrechten hierop zullen afschaffen.