Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1502/97 van Pervenche BERES aan de Commissie. Taal van de openbare offerteaanvragen voor communautaire programma's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1502/97 van Pervenche BERES aan de Commissie. Taal van de openbare offerteaanvragen voor communautaire programma's

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1502/97 van Pervenche Berès (PSE) aan de Commissie (30 april 1997)

Betreft: Taal van de openbare offerteaanvragen voor communautaire programma's

Meer en meer offerteaanvragen voor communautaire programma's zijn in het Engels gesteld; de vergaderingen waarop de programma's worden gepresenteerd worden in het Engels gehouden, slechts zelden met een summiere vertaling; de bestellingen van of de verzoeken om inlichtingen over die wetenschappelijke of onderzoeksprogramma's op de "servers¨ Cordis of ISPO zijn in het Engels.

Strookt dit met het engagement van de Commissie om te ijveren voor een meertalige informatiemaatschappij?

Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat informatie over de onderzoeksprogramma's beschikbaar is in alle talen van de Unie?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (30 juni 1997)

De oproepen voor het indienen van voorstellen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt in alle officiële talen van de Gemeenschap. De talen die tijdens de vergaderingen worden gebruikt, worden gekozen naargelang van de behoeften van de deelnemers aan de vergaderingen.

Zoals de Commissie reeds verklaarde in haar antwoord op schriftelijke vraag nr. 3066/96 van de heer Bossi ((PB C 105 van 3.4.1997. )), tracht zij bij de tenuitvoerlegging van de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling steeds teksten in alle talen van de Gemeenschap ter beschikking van de gebruikers te stellen. Om praktische en logistieke redenen is het echter niet altijd mogelijk de verschillende taalversies tegelijk beschikbaar stellen. Het is dus niet uitgesloten dat er vertraging optreedt bij het verspreiden van bepaalde taalversies.

De Commissie heeft verschillende initiatieven opgezet om de problemen in dit verband te verhelpen, waartoe onder meer het programma "Meertalige informatiemaatschappij¨ behoort; op het gebied van vertaling en tolkwerk tracht zij haar werkzaamheden te bespoedigen met het oog op een betere aanpassing aan de behoeften en de inschakeling van geavanceerde technologische en taalkundige hulpmiddelen.

Beantwoorden aan de zich voortdurend uitbreidende vereisten op communicatiegebied, waarbij steeds meer onderwerpen en steeds meer talen te pas komen, betekent een belangrijke uitdaging voor de Commissie, te meer omdat deze slechts over beperkte personele en budgettaire middelen beschikt. Niettemin is de Commissie vastbesloten coherente en duurzame maatregelen te nemen om deze situatie te verbeteren.