Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1512/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toegang tot informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1512/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toegang tot informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1512/97 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (30 april 1997)

Betreft: Toegang tot informatie

Na de studiedagen in april 1996 over de toegang tot informatie, die waren georganiseerd door de Europese Blindenvereniging (EBV) en medegefinancierd door DG X van de Commissie, werd een verslag uitgebracht met aanbevelingen om de door de EU gegeven informatie en verleende diensten toegankelijker te maken. Tot de prioriteiten behoorden de communautaire campagnes betreffende de rechten van de burgers, de Euro en de Intergouvernementele Conferentie.

Pogingen om de aanbevelingen en een actieprogramma met DG X te bespreken om ervoor te zorgen dat informatie van deze campagnes beschikbaar is voor blinden en slechtzienden, mislukten.

Kan de Commissie mededelen hoe het momenteel met de informatiecampagnes staat, of stappen zijn ondernomen om bij de informatie rekening te houden met de behoeften van blinden en slechtzienden, of zij zal reageren op de aanbevelingen van de EBV inzake een betere toegang tot haar informatie en diensten die haar in 1996 waren gedaan en of zij met vertegenwoordigers van de EBV bijeen zal komen om te overleggen over passende maatregelen op het gebied van de toegang tot informatie voor blinde en slechtziende burgers?

Antwoord (6 juni 1997)

Na de studiedagen waarnaar het Geachte Parlementslid verwijst, is in het kader van de prioritaire voorlichtingsacties van de Commissie (programma Prince) daadwerkelijk contact opgenomen met de verenigingen van slechtzienden. Er zijn besprekingen aangevat met de Europese Blindenvereniging, die haar zetel heeft te Parijs, teneinde ten behoeve van de gehandicapten in het algemeen en de slechtzienden in het bijzonder voorlichtingscampagnes over de euro to organizeren.

Wat de actie "Citizens first¨ aangaat, kreeg een door de Zweedse vereniging voor slechtzienden opgezet project de volledige financiële steun van de Commissie. Soortgelijke contacten hadden plaats met de Spaanse Nationale Organisatie voor de blinden, die vermoedelijk binnenkort een formeel voorstel zal indienen.

Wat de voorlichtingscampagne over de Intergouvernementele Conferentie betreft, worden voor zover de begrotingsmiddelen dat mogelijk maken, concrete acties overwogen, tijdens de tweede fase van de actie, dat wil zeggen de toelichting van het nieuwe verdrag waaraan de Europese Raad van Amsterdam het ontstaant heeft gegeven.

Voorts heeft de Commissie op grote schaal de organen geraadpleegd die de verenigingen van slechtzienden vertegenwoordigen, teneinde vast te stellen welke technische eisen in aanmerking moeten worden genomen voor de vervaardiging van de muntstukken en bijetten in euro. Bij de definitieve productie van die nieuwe munten zal dus rekening worden gehouden met de specifieke eisen van de slechtzienden. Die Commissie heeft anderzijds de gelegenheid gehad het boek "Codigo de minusvalias¨ over de communautaire en nationale acties voor gehandicapten voor te stellen, dat reeds in verscheidene talen bestaat.

Voor aanvullende informatie over de officiële documenten die voor slechtzienden toegankelijk zijn, wordt het Geachte Parlementslid verwezsen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. E-1520/97 van Mevrouw Jackson ((PB C 367 van 4.12.1997. )).