Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1633/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan de Commissie. Het thema "welzijn van dieren" in DG VI en DG XXIV

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1633/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan de Commissie. Het thema "welzijn van dieren" in DG VI en DG XXIV

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1633/97 van Johanna Maij-Weggen (PPE) aan de Commissie (14 mei 1997)

Betreft: Het thema "welzijn van dieren¨ in DG VI en DG XXIV

Kan de Commissie, in het licht van de reorganisatie van bepaalde afdelingen van DG VI na de overdracht van zekere verantwoordelijkheden aan DG XXIV, deze gelegenheid aangrijpem om de bestaande raadplegingsprocedures in dier zin te wijzigen dat voortaan ook "welzijn van dieren¨ hieronder valt?

Over vrijwel alle andere aspecten van de landbouwsector vindt een of andere vorm van overleg plaats, maar ten aanzien van het welzijn van dieren is hiervan geen sprake. Is de Commissie het er niet mee eens dat het voortdurende ontbreken van enige vorm van officieel overleg met een representatieve Europese dierenbeschermingsorganisatie door sommigen gezien zal worden als het zoveelste bewijs dat DG VI zich alleen om het standpunt van het bedrijfsleven bekommert, ook wanneer het welzijn van landbouwdieren op het spel staat?

Tot de nieuwe verantwoordelijkheden die door DG XXIV worden overgenomen, behoren controle op het Inspectoraat voor diergeneeskunde en de supervisie op de werkzaamheden van de wetenschappelijke comités. Kan de Commissie de verzekering geven dat niet alleen het inspectoraat het toezicht op de effectiviteit van richtlijn 95/29/EG inzake het vervoer van dieren als een prioritaire opgave zal beschouwen, maar ook dat zij zelf haar best zal doen om uitbreiding te bewerkstelligen van de thans ontoereikende middelen die voor deze taak ter beschikking staan?

Kan de Commissie ons er verder van verzekeren dat kwesties in verband met het welzijn van dieren een plaats van de eerste orde zullen blijven innemen in de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Veterinair Comité?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (26 juni 1997)

De Commissie is momenteel bezig de structuur van de raadgevende comités op het gebied van het landbouwbeleid, met inbegrip van het veterinaire beleid, te herzien. Met het oog op het toenemende belang van dit onderwerp, wordt voorgesteld een permanente groep in het leven te roepen die zich met aangelegenheden op het gebied van het welzijn van dieren zal bezighouden. In deze groep zal een vertegenwoordiger van de Europese dierenbeschermingsorganisatie als lid worden opgenomen.

Tot nu toe heeft de Commissie geen formeel overleg gepleegd met de Europese dierenbeschermingsorganisaties, maar er zijn wel regelmatig contacten geweest met internationale en nationale Europese dierenbeschermingsorganisaties. De Commissie werkt nauw samen met dergelijke organisaties. Sommige organisaties hebben de Commissie waardevolle informatie verstrekt, waarbij zij vaak steekhoudend bewijsmateriaal hebben geleverd over tekortkomingen op gebieden als het vervoer en het verdoven van dieren. Tijdens dienstreizen in de lidstaten hebben veterinaire deskundigen van de Commissie van deze informatie gebruik kunnen maken bij de inspecties ter plaatse van inspectieposten aan de grens, veemarkten en slachthuizen. Deze houding zal na overheveling van de inspectiedienst van DG VI naar DG XXIV niet veranderen. Voorstellen om hier nog andere organisaties bij te betrekken zijn welkom.

De Commissie heeft ook contacten gehad met op Europees niveau georganiseerde verenigingen, zoals organisaties die de handel in vee en vlees, de slachthuizen en de veevervoerders vertegenwoordigen, maar deze contacten hebben haar er nooit toe gebracht specifieke belangen van het bedrijfsleven te bevoordelen.

In de nieuwe structuur zullen de inspecties inzake het welzijn van dieren worden voortgezet en de Commissie zal trachten het daarbij in te schakelen keuringspersoneel uit te breiden. Aangelegenheden in verband met het welzijn van dieren zijn altijd een belangrijke onderdeel geweest van de taak van het wetenschappelijk veterinair comité, en dat zal zo blijven.