Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1720/97 van Heidi HAUTALA aan dee Raad. VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1720/97 van Heidi HAUTALA aan dee Raad. VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1720/97 van Heidi Hautala (V) aan de Raad (22 mei 1997)

Betreft: VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren

In november 1995 nam het Parlement een resolutie aan over de ontwerpverklaring van de VN over de rechten van inheemse volkeren (B4-1415/95) ((PB C 323 van 4.12.1995, blz. 117. )). Inmiddels is een speciaal met deze verklaring belaste werkgroep van de Mensenrechtencommissie twee keer bijeengekomen.

1. Hebben lidstaten van de EU aan de werkzaamheden van deze werkgroep deelgenomen?

2. Zo ja, heeft de EU in de werkgroep een gemeenschappelijk standpunt ingenomen?

3. Zo neen, waarom niet?

4. Overweegt de Raad een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot deze verklaring en/of met betrekking tot het vraagstuk van de inheemse volkeren in het algemeen?

Antwoord (30 maart 1998)

De EU heeft geen gemeenschappelijk standpunt vastgesteld ten aanzien van het door de geachte afgevaardigde in haar vraag genoemde onderwerp. De Raad kan niet zeggen welke lidstaten van de EU hebben deelgenomen aan de werkzaamheden van de speciaal met de verklaring belaste werkgroep van de Mensenrechtencommissie. Dit is een aangelegenheid die onder de nationale bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten van de EU valt.

De Raad overweegt momenteel niet een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen, noch met betrekking tot de verklaring, noch met betrekking tot de kwestie inheemse volkeren in het algemeen.