Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1758/97 van José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Korps van inspecteurs voor de groenten- en fruitmarkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1758/97 van José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Korps van inspecteurs voor de groenten- en fruitmarkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1758/97 van José Valverde López (PPE) aan de Commissie (27 mei 1997)

Betreft: Korps van inspecteurs voor de groenten- en fruitmarkten

De GMO voor groenten en fruit voorziet in de oprichting van een korps van inspecteurs voor de groenten- en fruitmarkten.

Kan de Commissie meedelen wat het statuut, de omvang en de taken van dit korps zijn?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (17 juli 1997)

De grondslag voor het specifieke korps is artikel 40 van Verordening (EG) 2200/96 van de Raad ((PB L 297 van 21.11.1996. )), waarin is bepaald dat de Commissie een korps opricht dat bestaat uit ambtenaren van de Commissie en eventueel uit functionarissen die op verzoek van de Commissie door de lidstaten worden aangewezen om aan specifieke onderzoeken deel te nemen.

Overeenkomstig artikel 40 van de genoemde verordening is het de taak van het korps om deel te nemen aan de controles die door de bevoegde instanties van de lidstaten worden uitgevoerd en om, op initiatief van de Commissie, controles krachtens artikel 39 van die verordening te verrichten.

Toen de Commissie de verordening aan de Raad voorstelde, heeft zij te kennen gegeven aan het korps vijf ambten te willen toewijzen. Tot dusver zijn er slechts twee toegewezen. Op 3 maart 1997 heeft de Commissie besloten nog drie ambten aan het specifieke controlekorps toe te wijzen opdat de in de verordening vastgestelde taken kunnen worden vervuld en het oorspronkelijk geplande aantal personeelsleden wordt bereikt. Dit besluit moet nog worden uitgevoerd.

Overeenkomstig de oorspronkelijke plannen zou voor de leden van het korps het statuut van de ambtenaren en andere functionarissen van de Europese Gemeenschappen gelden.

De medewerking van door de lidstaten aangewezen functionarissen (weliswaar alleen voor specifieke onderzoeken) maakt het mogelijk het specifieke korps een degelijke bezetting te geven. In dit verband heeft de Commissie de lidstaten al een brief toegestuurd waarin zij hen vraagt een lijst mee te delen van functionarissen die aan de controletaken kunnen deelnemen. Per lidstaat moeten minstens twee functionarissen, die hun nationaal statuut behouden, worden aangewezen.