Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1831/97 van Spalato BELLERE' aan de Commissie. Toename van het aantal gevallen van Hepatitis C

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1831/97 van Spalato BELLERE' aan de Commissie. Toename van het aantal gevallen van Hepatitis C

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1831/97 van Spalato Belleré (NI) aan de Commissie (28 mei 1997)

Betreft: Toename van het aantal gevallen van Hepatitis C

In Europa doen zich steeds meer gevallen voor van Hepatitis C, een ziekte die via het bloed wordt overgedragen (bijvoorbeeld via transfusies). Is de Commissie voornemens meer aandacht te schenken aan de bevordering van preventieve maatregelen met betrekking tot het bloed dat voor transfusies wordt afgenomen en de wijze waarop de transfusie plaatsvindt?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (2 juli 1997)

Volgens een recent, door de Europese Commissie gefinancierd onderzoek bedraagt het aantal personen dat is geïnfecteerd met (oftewel de prevalentie van) het hepatitis C-virus (HCV) in de Gemeenschap tussen de 2,4 en 5 miljoen, waarbij de prevalentie van de ene tot de andere lidstaat kan variëren. Gegevens over het aantal nieuwe gevallen (de incidentie) van hepatitis C heeft de Commissie echter niet.

Menselijk bloed en plasma dat wordt gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen, wordt in de lidstaten systematisch gescreend op antistoffen tegen hepatitis C. Bovendien is in Richtlijn 89/381/EEG van 14 juni 1989 tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten en tot vaststelling van bijzondere bepalingen voor uit menselijk bloed of plasma bereide geneesmiddelen ((PB L 181, 28.6.1989. )), vastgelegd dat de lidstaten de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de overdracht van besmettelijke ziekten bij alle uit bloed of plasma bereide geneesmiddelen te voorkomen.

De Commissie onderzoekt momenteel de in de lidstaten geldende vereisten ten aanzien van de selectie van donoren en de screening van donaties met het oog op voorstellen voor verordeningen van de Raad inzake passende criteria voor de gehele Gemeenschap.