Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1963/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. EU-wetgeving inzake de vogelbescherming en de situatie van de trekvogels

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1963/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. EU-wetgeving inzake de vogelbescherming en de situatie van de trekvogels

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1963/97 van Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) aan de Commissie (9 juni 1997)

Betreft: EU-wetgeving inzake de vogelbescherming en de situatie van de trekvogels

Trekvogels worden in Europa massaal met uitsterven bedreigd. Ornithologen hebben er onlangs op gewezen dat de bestanden van 70 inheemse trekvogelsoorten sinds het begin van de 20ste eeuw met 70% zijn afgenomen. Zij wijten dit vooral aan de talrijke invloeden van de mens op het ecosysteem. Centraal bij de kritiek der deskundigen staat de vernietiging van waardevolle biotopen, het ontbreken van voldoende stiltegebieden, het gebruik van pesticiden en andere milieuvergiften, alsmede de jacht.

1. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om de situatie van de met uitsterven bedreigde trekvogels doorslaggevend te verbeteren?

2. Acht de Commissie de inspanningen van de Europese Unie op het terrein van de bescherming van het milieu en van die der diersoorten, gelet op de trage en ten dele geheel niet uitgevoerde omzetting van EU-wetgeving op deze terreinen op het niveau van de lidstaten, voldoende?

3. Op welke wijze denkt de Commissie de stand van de omzetting van haar wetgeving te verbeteren?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (7 juli 1997)

In haar coördinerende rol volgt de Commissie de voorruitgang in de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand ((PB L 103 van 25.4.1979 )). Op grond van Verordening (EG) nr. 1404/96 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1973/92 inzake de oprichting van een financieel instrument voor het milieu ((PB L 181 van 20.7.1996. )) verleent de Gemeenschap financiële steun bij beschermingsacties voor begreigde vogelsoorten en hun habitats in zones die als speciale beschermingszones zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG. Krachtens deze verordening werden er onlangs actieplannen opgesteld voor algemeen bedreigde vogelsoorten in Europa.

De Commissie is van mening dat veel lidstaten nog niet al hun verplichtingen krachtens deze richtlijn zijn nagekomen, in het bijzonder met betrekking tot een toereikend niveau van classificatie van de meest geschikte gebieden voor de in bijlage I opgenomen bedreigde vogelsoorten als speciale beschermingzones, evenals voor trekvogels.

Wanneer kan worden bewezen dat bepaalde lidstaten hun verplichtingen op grond van deze richtlijn niet nakomen, leidt de Commissie jurische procedures in op grond van artikel 169 van hat EG-Verdrag. Momenteel lopen er rechtszaken tegen verscheidene lidstaten omdat zij van een onvoldoend aantal speciale beschermingzones mededeling hebben gedaan.