Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2044/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Bouw van een installatie voor de bewerking en verwerking van giftige afvalstoffen in Barakaldo (Vizcaya, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2044/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Bouw van een installatie voor de bewerking en verwerking van giftige afvalstoffen in Barakaldo (Vizcaya, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2044/97 van Laura González Álvarez (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL) en María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie (13 juni 1997)

Betreft: Bouw van een installatie voor de bewerking en verwerking van giftige afvalstoffen in Barakaldo (Vizcaya, Spanje)

De giftige residuen van het pesticide lindaan veroorzaken ernstige milieuproblemen in Barakaldo (Vizcaya, Spanje).

De Baskische regering is voornemens een installatie te bouwen voor de bewerking van zuiver lindaan en voor de verwerking ervan tot trichloorbenzeen, een zeer giftige en vervuilende stof.

Dit project veroorzaakt grote bezorgdheid bij de bevolking, en wel om diverse redenen:

- de nabijheid van woonkernen en van het Hospital de Cruces,

- het feit dat het gaat om een uiterst giftige en gevaarlijke stof,

- de mogelijke risico's voor de gezondheid en het milieu.

1. Kan de Commissie meedelen of dit project met communautaire middelen wordt gefinancierd?

2. Is de Commissie niet van oordeel dat in dit geval moet worden voldaan aan de algemene vereisten van richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging?

3. Welke stappen wil de Commissie bij de bevoegde autoriteiten ondernemen om de correcte toepassing van richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen en de naleving van de communautaire wetgeving inzake afvalstoffen te verzekeren?

4. Kan de Commissie meedelen of een milieu-effectbeoordeling overeenkomstig richtlijn 85/337/EEG werd verricht?

5. Is de Commissie zich bewust van het gevaar dat een dergelijke installatie in een dichtbevolkt gebied betekent voor de gezondheid?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (24 juli 1997)

1. De Commissie heeft op 17 december 1996 besloten financiële bijstand uit het Cohesiefonds te verlenen voor de bouw, in Barakaldo, van een fabriek voor de bewerking van zuiver lindaan en de verwerking daarvan tot trichloorbenzeen. Dit project heeft precies tot doel de milieu- en de volksgezondheidsproblemen op te lossen die worden veroorzaakt door lindaan, een product dat bij de giftige, irriterende en voor het milieu gevaarlijke stoffen is ingedeeld.

2. Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging ((PB L 257 van 10.10.1996. )) is nog niet van toepassing. De lidstaten hebben namelijk tot 30 oktober 1999 de tijd om die richtlijn in nationaal recht om te zetten.

3. Spanje heeft nog niet meegedeeld via welke bepalingen het Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen ((PB L 377 van 31.12.1991. )) in nationaal recht heeft omgezet. De Commissie heeft Spanje op grond van artikel 169 van het EG-Verdrag bij het Hof van Justitie in gebreke gesteld (zaak C-72/97). Het Hof heeft nog geen arrest gewezen. Voorts heeft het Hof in zijn arrest van 5 juni 1997 Spanje veroordeeld omdat het Richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen ((PB L 78 van 26.3.1991. )) niet in nationaal recht heeft omgezet binnen de in artikel 2 van die richtlijn vastgestelde termijn (uiterlijk 1 april 1993).

4. De Commissie bevestigt dat een milieu-effectbeoordeling betreffende de bouw van een fabriek voor de bewerking van het betrokken hexachloorcyclohexaan is uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ((PB L 175 van 5.7.1985. )). De resultaten van die milieu-effectbeoordeling zijn bekendgemaakt in het Boletin Oficial del País Vasco 166 van 30 augustus 1996.

5. Uit de bedoelde milieu-effectbeoordeling blijkt dat de verwerking van lindaan tot trichloorbenzeen de beste oplossing voor het probleem is, met name wegens de volgende factoren: enerzijds voorkomt de behandeling ter plaatse elk risico op vervluchtiging van het lindaan en op latere besmetting tijdens het vervoer; anderzijds gaat het om een tijdelijke fabriek die na de verwerking van 4 500 ton zuiver lindaan wordt afgebroken.