Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2105/97 van Jean-Pierre BÉBÉAR aan de Commissie. De wet-Evin en de beperkingen van het vrije verkeer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2105/97 van Jean-Pierre BÉBÉAR aan de Commissie. De wet-Evin en de beperkingen van het vrije verkeer

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2105/97 van Jean-Pierre Bébéar (PPE) aan de Commissie (23 juni 1997)

Betreft: De wet-Evin en de beperkingen van het vrije verkeer

De Commissie heeft onlangs een klacht ad acta gelegd van een bierbrouwer die de wet-Evin aanvecht, omdat hij hierdoor verplicht is zijn sponsorcontract met de FIFA (Wereldvoetbalbond) voor de wereldbeker voetbal in Frankrijk in 1998 te verbreken.

1. Kan de Commissie mededelen welke argumenten op basis van het Gemeenschapsrecht tot dit besluit hebben geleid?

2. Heeft de Commissie in haar analyse van de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht de doelmatigheid van de wet-Evin in het licht van de nagestreefde doeleinden bestudeerd?

3. Houdt dit besluit in dat de Commissie de doelstelling van de interne markt onverenigbaar acht met die van de bescherming van de volksgezondheid? Kunnen de lidstaten derhalve voortaan belemmeringen voor de interne markt opwerpen door zich te baseren op de doelstelling van de volksgezondheid, ongeacht de inhoud van de desbetreffende regelgeving?

4. Heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat, aangezien sport een gunstige uitwerking op de gezondheid heeft, de uitzending van sportevenementen deze boodschap ondersteunt?

5. Heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat de Franse wetgeving de alcoholconsumptie in de stadia verbiedt, hetgeen betekent dat binnen deze stadia het risico van alcoholmisbruik niet bestaat en dat uitzendingen geen schadelijke gevolgen hebben?

6. Kan de Commissie mededelen of zij het beginsel in aanmerking heeft genomen dat deze beperkingen in verhouding moeten staan tot de nagestreefde doelstellingen (zie jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie)?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (9 september 1997)

Het geachte Parlementslid verzoekt om informatie over de vermelde afsluiting van een inbreukzaak in verband met het verbod op grensoverschrijdende sponsoring van de wereldbeker voetbal 1998 in Frankrijk door een producent van alcoholische dranken ingevolge de toepassing van de Franse wet-Evin. Het geachte Parlementslid begrijpt ongetwijfeld dat het niet mogelijk is zijn vragen over deze zaak in detail te beantwoorden, aangezien de Commissie het vertrouwelijke karakter van dergelijke gevallen moet respecteren.

Bij het onderzoek naar de verenigbaarheid van dergelijke restricties op grensoverschrijdende diensten met het Verdrag en met het oog op de beoordeling van de evenredigheid van die restricties moet worden nagegaan hoe doeltreffend zij zijn voor de bescherming van het openbare belang dat wordt ingeroepen. In het Groenboek over commerciële communicatie ((COM(96) 192 def. )), dat door het Parlement zeer gunstig is onthaald, heeft de Commissie uiteengezet hoe deze evenredigheidstoetsing efficiënter kan worden gemaakt. Om de doeltreffendheid te beoordelen van beperkingen die tot doel hebben misbruik van alcoholhoudende dranken te ontmoedigen, moeten de positieve en negatieve effecten van de maatregel op de nagestreefde doelstelling en andere doelstellingen van algemeen belang worden bepaald. In de specifieke zaak die in de vraag wordt genoemd bleek uit de beoordeling dat er geen gronden waren om met de zaak door te gaan. Deze uitspraak loopt geenszins vooruit op de beoordeling van toekomstige zaken. De door het geachte Parlementslid genoemde aspecten zullen vanzelfsprekend van belang zijn om die zaken te beoordelen.

Tenslotte wenst de Commissie duidelijk te stellen dat zij zich absoluut schaart achter beleidsdoelstellingen zoals de totstandbrenging van de interne markt en de bescherming van de volksgezondheid. Door de rigoureuze toepassing van de beginselen van de interne markt kunnen evenredige restricties worden vastgesteld wanneer de bescherming van de volksgezondheid in de lidstaat van oorsprong tekort schiet. Die maatregelen tonen aan dat moet worden overgegaan tot harmonisatie teneinde het vrije verkeer te herstellen, en zorgen er tegelijk voor dat de gezondheid van alle Europese burgers zo goed mogelijk wordt beschermd.