Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2219/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Samenwerking Europese Unie-Marokko

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2219/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Samenwerking Europese Unie-Marokko

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2219/97 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (30 juni 1997)

Betreft: Samenwerking Europese Unie-Marokko

Is de Commissie van mening dat de aankondiging door de Marokkaanse regering dat zij de bestaande visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko niet zal vernieuwen wanneer deze eind 1999 afloopt, niet los kan worden gezien van het streven naar tegenprestaties op landbouwgebied bij de nieuwe onderhandelingen over de Samenwerkingsovereenkomst die eveneens in 1999 afloopt?

Gecombineerd antwoord op de schritftelijke vragen E-2217/97 en E-2219/97 van mevrouw Bonino namens de Commissie (18 september 1997)

De visserijovereenkomst met Marokko is gesloten voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 december 1995 en is dus pas sinds ongeveer 1 jaar van kracht. Daarom vindt de Commissie het voorbarig om nu reeds uitspraken te doen over de aard van de betrekkingen op visserijgebied met Marokko na 1 december 1999.

Eerst zal moeten worden nagegaan of de doelstellingen waartoe beide partijen zich in het kader van de huidige overeenkomst hebben verbonden, zijn gerealiseerd en moeten worden beoordeeld hoe de samenwerking op visserijgebied, die een fundamenteel element vormt van de toekomstige betrekkingen tussen de Gemeenschap en Marokko, zich heeft ontwikkeld.

Wat de visserijovereenkomsten van Marokko met andere landen betreft, heeft de Commissie geen informatie over de intenties van de Marokkaanse autoriteiten in verband met de hernieuwing daarvan.

De Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Marokko anderzijds is gesloten voor onbeperkte duur. Het is echter waar dat de Gemeenschap en Marokko zich ertoe hebben verbonden vanaf 1 januari 2000 de situatie inzake de handel in landbouw- en visserijproducten te onderzoeken met de bedoeling om met ingang van 1 januari 2001 tot een grotere liberalisatie van hun handelsverkeer te komen.