Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2270/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Normen en technische voorschriften

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2270/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Normen en technische voorschriften

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2270/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Normen en technische voorschriften

Met betrekking tot de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité - Doorzichtigheid van de wetgeving binnen de interne markt voor de diensten van de Informatiemaatschappij, en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een derde wijziging van Richtlijn 83/189/EEG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (COM(96)0392 def. - 96/0220 COD) ((PB C 307 van 16.10.1996, blz. 11. )) zij erop gewezen dat de toekomstige wetgevingsarbeid op communautair niveau duidelijk gecoördineerd moet worden, wil men compartimentering van de interne markt voorkomen en met meer vastberadenheid streven naar verwezenlijking van de doelstellingen van algemeen belang, een algemeen belang dat beschermd moet worden.

Is de Europese Commissie bereid om in een publicatie bekend te maken wie bij haar verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de diensten van de informatiemaatschappij en welke diensten daarbij betrokken zijn?

Gecombineerd Antwoord van de heer Monti namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2268/97, E-2269/97, E-2270/97 en E-2271/97 (20 oktober 1997)

De Commissie heeft het voorstel voor een richtlijn inzake een doorzichtigheidsregeling voor wet- en regelgeving betreffende de diensten van de Informatiemaatschappij en de daarbijbehorende mededeling aangenomen, dit met het oog op de invoering van een systeem van informatie-uitwisseling en administratieve samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van toekomstige nationale ontwerpen van wet- en regelgeving voor deze diensten.

De Commissie stelt hiertoe een verbreding voor van het toepassingsgebied van de huidige Richtlijn 83/189/EEG, die voorziet in procedurevoorschriften op het gebied van normen en technische voorschriften betreffende goederen.

Aangezien het voorstel van zuiver procedurale aard is, heeft het geen enkele invloed op de nationale bevoegdheden en strekt het niet tot de invoering van nieuwe voorschriften voor bovenvermelde diensten. Met het voorstel wordt derhalve niet beoogd ten gronde onderwerpen te behandelen zoals de ontwikkeling van programma's om de toegang tot deze diensten en het gebruik ervan te vergemakkelijken, of de oprichting van centra waar geïnteresseerde ondernemingen of particulieren informatie over deze diensten kunnen verkrijgen. Dergelijke onderwerpen zullen eventueel opgrond van specifieke analyses worden behandeld.

Zoals het geachte Parlemenstlid trouwens heeft benadrukt, wordt met dit voorstel veeleer beoogd procedurevoorschriften vast te stellen om de nationale (centrale of regionale) autoriteiten te tijdig in te lichten over, en actief te betrekken bij, het uitwerken van toekomstige wet- en regelgevende initiatieven met betrekking tot de diensten van de Informatiemaatschappij.

Ook de Commissie zal betrokken zijn bij de analyse van toekomstige nationale ontwerpen op het gebied van de diensten van de Informatiemaatschappij. Zoals het geachte Parlementslid terecht heeft opgemerkt, zijn die diensten van zeer uiteenlopende aard: onderwijs op afstand, elektronische publicaties, on-line-toerisme, elektronische handel, on-line diensten voor bedrijven, interactieve spelletjes en ontspanning.

Er zij bovendien op gewezen dat overeenkomstig artikel 11 van de richtlijn de Commissie om de twee jaar bij het Parlement en het Economisch en Sociaal Comité een verslag over de toepassing van de richtlijn zal indienen, terwijl daarnaast jaarlijks in het Publicatieblad statistieken zullen worden gepubliceerd over de krachtens de richtlijn ontvangen mededelingen betreffende de diensten van de Informatiemaatschappij (naast die betreffende de normen en technische voorschriften voor goederen).

Na de goedkeuring van deze nieuwe (derde) wijziging van Richtlijn 83/189/EEG door het Parlement en de Raad zal de Commissie in overeenstemming met haar eerder voorstel tot codificatie van de huidige richtlijn ((COM(96)642 def. - PB C 78 van 12.3.1997 )) na de twee vorige wijzigingen, de codificatie van de volledige tekst van de toekomstige richtlijn kunnen aanvatten.