Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2506/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Alonso PUERTA , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Bedreiging van het milieu in het Nationaal Park van de Picos de Europa (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2506/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Alonso PUERTA , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Bedreiging van het milieu in het Nationaal Park van de Picos de Europa (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2506/97 van Laura González Álvarez (GUE/NGL), Alonso Puerta (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL) en María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie (18 juli 1997)

Betreft: Bedreiging van het milieu in het Nationaal Park van de Picos de Europa (Spanje)

Het Nationaal Park van de Picos de Europa vormt een ecosysteem dat uniek is op ons continent. In dit waardevol natuurgebied worden verschillende diersoorten met uitsterven bedreigd, en in de wouden leeft een van de laatste populaties van de bruine beer in Europa.

Deze enclave van grote ecologische waarde wordt momenteel bedreigd door de aanleg van drie snelwegen, twee kabelbanen en twee kleine waterkrachtcentrales. Deze werken geven aan hoe ernstig het landschap en de flora en fauna van het Nationaal Park van de Picos de Europa bedreigd en aangetast worden.

1. Is de Commissie op de hoogte van de bedreiging van het milieu in de Picos de Europa?

2. Kan de Commissie berichten of deze programma's onder de structurele interventie van de Europese Unie vallen?

3. Welke acties kan de Commissie ondernemen om de toepassing van de wetgeving van de Gemeenschap door de Spaanse overheid te garanderen op het gebied van het milieu, en meer bepaald ten aanzien van de volgende richtlijnen:a) richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. )) met betrekking tot de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, b) richtlijn 92/43/EEG ((PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. )) betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna?

4. Het Nationaal Park van de Picos de Europa geniet een optimale bescherming. Kan de Commissie tegen deze achtergrond aangeven of dit gebied is opgenomen in de Europese natuurgebieden die conform de habitatrichtlijn (92/43/EEG) in de nabije toekomst het Natura 2000-netwerk zullen vormen?

Wij zouden het op prijs stellen als de Commissie ons alle informatie wil doen toekomen die ze van de Spaanse autoriteiten over dit onderwerp kan verkrijgen.

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (13 oktober 1997)

1. De Commissie was niet op de hoogte van de door de geachte Parlementsleden aan de kaak gestelde projecten.

2. De Gemeenschap neemt niet deel aan de financiering van de door de geachte Parlementsleden genoemde projecten.

3. De Commissie legt zich er altijd op toe de naleving van het Gemeenschapsrecht te garanderen, in het kader van de haar krachtens artikel 155 van het EG-Verdrag toevertrouwde taken. Van het haar ter beschikking gestelde arsenaal van instrumenten voor het volbrengen van deze taak gebruikt zij eventueel de in artikel 169 van het EG-Verdrag bedoelde procedure.

4. De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie nog niet de volledige nationale lijst doen toekomen van de uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan te wijzen natuurlijke habitats. Om deze reden heeft de Commissie, in overeenstemming met artikel 169 van het EG-Verdrag, een inbreukprocedure ingeleid tegen Spanje ((Zaak 95/2231. )).

Er moet desalniettemin op worden gewezen dat in ieder geval een gedeelte van de desbetreffende zone door de Spaanse autoriteiten is aangewezen als speciale beschermingszone voor vogels, uit hoofde van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand ((PB L 103 van 25.4.1979. )).

Krachtens artikel 3 van Richtlijn 92/43/EEG zijn de door de lidstaten uit hoofde van de bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG aangewezen speciale beschermingszones opgenomen in het netwerk Natura 2000. Krachtens artikel 7 van de eerste van deze richtlijnen is artikel 6, leden 2, 3 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG van toepassing op de speciale beschermingsgebieden voor vogels. Dit artikel verplicht de lidstaten ertoe passende maatregelen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen, voorzover die factoren gelet op de doelstellingen van de richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.