Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2572/97 van Jan MULDER aan de Commissie. Invoer van besmettelijke dierziekten uit buurlanden in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2572/97 van Jan MULDER aan de Commissie. Invoer van besmettelijke dierziekten uit buurlanden in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2572/97 van Jan Mulder (ELDR) aan de Commissie (24 juli 1997)

Betreft: Invoer van besmettelijke dierziekten uit buurlanden in de EU

1. Is de Commissie met mij van mening dat door de toename van handel en verkeer de kans op de invoer in de Europese Unie van besmettelijke dierziekten uit buurlanden, zoals de Midden- en Oost-Europese landen en de landen rond de Middellandse Zee, toeneemt?

2. Acht de Commissie, indien zij het bovenstaande bevestigt, het nuttig dat in deze landen de veterinaire infrastructuur wordt verbeterd, opdat de kans op invoer van besmettelijke dierziekten in de Europese Unie hiermee verminderd wordt?

3. Kan de Commissie meedelen in hoeverre de Phare- en MEDA-fondsen nu reeds voor deze doeleinden worden aangewend en is de Commissie bereid in deze landen waar de veterinaire infrastructuur ontoereikend is, de aanwending van deze fondsen voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten te bevorderen, zulks in het belang van deze landen zelf alsmede in het belang van de Europese Unie?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (16 oktober 1997)

1. Ten aanzien van derde landen, en met name de door het geachte Parlementslid genoemde, beschikt de Gemeenschap over instrumenten om ervoor te zorgen dat geen dierziekten worden verspreid via ingevoerde levende dieren of dierlijke producten. Zo stelt de Gemeenschap veterinaire invoervoorwaarden vast en past zij zo nodig vrijwaringsmaatregelen toe. Bovendien beschikt zij over een netwerk van inspectieposten aan de grens om de nodige controles te verrichten. Dit neemt niet weg dat de grootste zekerheid op veterinair gebied wordt verschaft door een hoog diergezondheidsniveau in het derde land van uitvoer. De aanwezige veterinaire infrastructuur is in dit verband van essentieel belang.

2.-3. Aanzienlijke hulp op technisch en outillagegebied is reeds en wordt ook momenteel nog in het kader van het Phare-programma beschikbaar gesteld om de infrastructuur voor veterinaire controle in de landen van Midden- en Oost-Europa te verbeteren. Deze steun wordt zowel via de programma's per land als op multilaterale basis verleend.

De technische en investeringssteun met het oog op de formele invoering van het veterinaire "acquis communautaire¨ en ter verbetering van de handhavings- en controle-infrastructuur zal in de komende jaren in het licht van de adviezen van de Commissie worden geïntensiveerd.

Via het MEDA-programma zou aan de financiering van maatregelen ter verbetering van de veterinaire infrastructuur in de mediterrane partnerlanden kunnen worden bijgedragen als dergelijke maatregelen zouden worden opgenomen in de nationale indicatieve programma's.