Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2616/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Banken en bouwspaarkassen - verborgen kosten in verband met hypotheekschulden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2616/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Banken en bouwspaarkassen - verborgen kosten in verband met hypotheekschulden

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2616/97 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (18 juli 1997)

Betreft: Banken en bouwspaarkassen - verborgen kosten in verband met hypotheekschulden

Een van mijn kiezers, de heer Hill van Leigh-on-Sea, eist van de Cheltenham and Gloucester Building Society de terugbetaling van onrechtmatige kosten voor rechtsbijstand die zijn toegevoegd aan zijn hypotheekschulden. Kan de Commissie:

1. mededelen of zij op de hoogte is van andere, soortgelijke klachten betreffende verborgen kosten en vergoedingen die de schuldenlast verhogen, met name wanneer zulks leidt tot een overname;

2. mededelen of deze praktijken van financiële instellingen al dan niet een inbreuk vormen op de EU-richtlijnen terzake;

3. alle gevallen onderzoeken die verband houden met deze kwestie en ze bij de bevoegde instanties ter sprake brengen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (9 september 1997)

1. De Commissie heeft geen klachten ontvangen betreffende problemen welke van dezelfde aard zijn als het haar door het Geachte Parlementslid ter kennis gebrachte.

2. De vraag van het Geachte Parlementslid stelt de Commissie niet in staat zich een nauwkeurig idee te vormen van de gelaakte handelwijze. In ieder geval bestaat er met betrekking tot de kosten en boetebedragen in het kader van contracten inzake hypothecair krediet geen communautaire harmonisatierichtlijn, en gaat het dus om een tot de nationale bevoegdheid op het gebied van het overeenkomstenrecht behorende materie.

Het probleem zou zich anders stellen indien het betrekking zou hebben op consumentenkrediet, omdat op dat gebied Richtlijn 87/102/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 90/88/EEG ((PB L 61 van 10.3.1990. )), van toepassing is. In die Richtlijn werd het beginsel opgenomen dat het jaarlijkse kostenpercentage voor het krediet alle ten laste van de consument komende kosten moet omvatten, met uitzondering van de kosten vermeld in artikel 1bis, lid 2. Het aldus geformuleerde Gemeenschapsrecht inzake consumentenkrediet heeft tot doel te voorkomen dat de consument kosten worden aangerekend welke hem onbekend zijn. De Commissie is begonnen met het in overweging nemen van de mogelijkheid met betrekking tot het hypothecair krediet een overeenkomstige graad van doorzichtigheid tot stand te brengen.

3. Aangezien in de vraag melding wordt gemaakt van "onrechtmatige kosten voor rechtsbijstand¨, twijfelt de Commissie er niet aan dat de eisende partij alle haar door het nationaal recht geboden administratieve en judiciële verhaalmiddelen zal aanwenden.