Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2626/97 van Alfonso NOVO BELENGUER aan de Commissie. Intrekking van landbouwsubsidies voor de autonome regio Valencia

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2626/97 van Alfonso NOVO BELENGUER aan de Commissie. Intrekking van landbouwsubsidies voor de autonome regio Valencia

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2626/97 van Alfonso Novo Belenguer (ARE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Intrekking van landbouwsubsidies voor de autonome regio Valencia

Op 30 juni 1997 deelde de regering van de autonome regio Valencia officieel mee dat een bedrag van in totaal 808 miljoen peseta's aan Europese subsidies was ingetrokken. Daarvan was een bedrag van 115,4 miljoen peseta's bestemd voor de cofinanciering van acties van het Ministerie van Landbouw uit het EOGFL-afdeling Garantie. De resterende 692,6 miljoen peseta's waren rechtstreeks door de Europese Unie toegekende subsidies. De middelen waren in hoofdzaak bestemd voor de "bebossing van landbouwareaal¨. Het besluit waarbij deze subsidies worden ingetrokken, dat op 30 juni 1997 door het Departement economie en financiën van de Generalitat van Valencia officieel werd bekendgemaakt, dateert van 31 december 1996 en heeft bijgevolg een weerslag op de begroting van vorig jaar.

Is de Commissie op de hoogte van de intrekking van deze steun voor de landbouw en meer bepaald voor de bebossing van landbouwareaal in de autonome regio Valencia?

Zo ja, wat is de precieze reden voor deze intrekking?

Welke bestemming zal aan de ingetrokken subsidies worden gegeven?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (9 oktober 1997)

Volgens bij de nationale en regionale autoriteiten verkregen informatie zijn de door het geachte Parlementslid bedoelde kredieten, niet geschrapt in 1996 maar vallen zij onder de begroting 1997. In 1996 is geen gebruik gemaakt van deze kredieten, die betrekking hebben op het geheel van begeleidende maatregelen in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In die periode hebben de landbouwers namelijk minder steun aangevraagd dan was verwacht.

De genoemde autoriteiten menen dat de tragere uitvoering in 1996 geen gevolgen zal hebben wat de complete uitvoering van de programma's betreft. Zij verwachten namelijk dat vanaf 1997 beduidend meer subsidie zal worden aangevraagd.