Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2761/97 van de leden Willi GÖRLACH , Barbara SCHMIDBAUER aan de Commissie. Beroepsprocedure tegen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in verband met de afhandeling aan de grond (groundhandling)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2761/97 van de leden Willi GÖRLACH , Barbara SCHMIDBAUER aan de Commissie. Beroepsprocedure tegen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in verband met de afhandeling aan de grond (groundhandling)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2761/97 van Willi Görlach (PSE) en Barbara Schmidbauer (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Beroepsprocedure tegen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in verband met de afhandeling aan de grond (groundhandling)

1. De Commissie heeft in 1994 verscheidene beroepsprocedures tegen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen ingesteld, met als reden dat zij zonder concrete noodzaak een monopolie in verband met de afhandeling aan de grond zouden hebben ingesteld. Hoe staat het met deze procedures, met name die tegen de luchthaven Frankfurt/Main AG?

2. Bestaat de garantie dat met de wens van de Raad van ministers van vervoer, zoals deze in de op basis van artikel 84 van het EEG-Verdrag op 24.10.1996 goedgekeurde groundhandling-richtlijn bij afweging van vervoers- en concurrentie-aspecten tot uiting is gekomen, ook in het kader van de procedures van de Commissie onverkort rekening wordt gehouden? Zal de Commissie de overgangsvoorschriften in de groundhandling-richtlijn eerbiedigen en erop toezien dat men zich hieraan houdt, met name aan de regeling in artikel 9, dat het op grond van aangetoonde capaciteits- en ruimteomstandigheden van een luchthaven toegestaan is, deze tot uiterlijk 1.1.2003 van een voortijdige openstelling tot de markt vrij te stellen?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (26 september 1997)

1. De Commissie heeft een aantal van bedoelde beroepsprocedures geseponeerd nadat toegang werd verleend aan een tweede verstrekker van gronddiensten. Zulks was bijvoorbeeld het geval voor de Spaanse luchthavens en voor de luchthaven van Dublin. Een tweede gronddienstenverstrekker zal eveneens toegang krijgen tot de luchthaven van Athene met ingang van 1 januari 1998, hetgeen nog een jaar vroeger is dan de datum voorgeschreven bij Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap ((PB L 272 van 25.10.1996. )). Met betrekking tot de luchthaven van Frankfurt is de instructie nog steeds aan de gang.

2. De toepassing van Richtlijn 96/67/EG doet geen afbreuk aan de toepassing van de concurrentievoorschriften van het EG-Verdrag. De Commissie dient in het kader van haar instructie te verifiëren of de luchthaven van Frankfurt misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door zich, zonder objectieve noodzaak, het monopolie voor het verstrekken van de gronddiensten voor te behouden. De door de partijen aangevoerde argumenten inzake met name beschikbare capaciteit en ruimte worden in dit verband nagetrokken.