Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2915/97 van Luigi FLORIO aan de Commissie. Afvalverwerking

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2915/97 van Luigi FLORIO aan de Commissie. Afvalverwerking

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2915/97 van Luigi Florio (UPE) aan de Commissie (5 september 1997)

Betreft: Afvalverwerking

Begin augustus van dit jaar brak in Asti (Italië) brand uit in een grote loods waarin sinds meer dan een jaar illegaal een enorme hoeveelheid (circa 600 ton) plastic afval was opgeslagen.

Bij de brand kwam een reusachtige wolk giftige rook vrij die de volksgezondheid ernstig in gevaar bracht.

Al dat afval was afkomstig van het Duits overheidsbedrijf DKR, dat het plastic had "opgeruimd¨ door het over te dragen aan de Italiaanse firma DALPLAST, die het op haar beurt aan kleinere bedrijven had toevertrouwd.

Gezien het feit dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van ongecontroleerde en vaak illegale handel in afval, vraag ik de Commissie het volgende:

1. Acht zij het niet nodig bijzondere maatregelen te nemen om dit funeste verschijnsel in de hele Unie te bestrijden?

2. Heeft het genoemde Duitse bedrijf DKR, al dan niet rechtstreeks, Europese subsidies ontvangen voor het gescheiden inzamelen en/of het verwerken van afval?

Antwoord van Mevr. Bjerregaard namens de Commissie (25 september 1997)

1. Volgens artikel 1, lid 3, onder (a) van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap ((PB L 30 van 6.2.1993. )) gelden voor transporten tussen lidstaten van afvalstoffen die vermeld staan in Bijlage II van deze verordening (de zogeheten "groene lijst¨) alleen de controleprocedures die ook bij normale handelstransacties gevolgd worden. De reden hiervoor is dat in Bijlage II vermelde afvalstoffen gewoonlijk niet als een gevaar voor het milieu worden beschouwd, als ze in de lidstaat van bestemming op passende wijze worden teruggewonnen.

In Bijlage II van Verordening (EEG) nr 259/93 worden verschillende categorieën vast plastic afval opgesomd. Daarom mogen transporten tussen Duitsland en Italië van één in Bijlage II vermelde homogene categorie vast plastic afval voor terugwinning plaatsvinden zonder voorafgaande aanmelding of toestemming. Indien de afval echter bestemd was voor definitieve verwijdering, had het transport moeten worden aangemeld en hadden alle betrokken instanties vooraf toestemming moeten geven.

Hoewel de controleprocedures van Verordening (EEG) nr 259/93 over het algemeen niet gelden voor transport van afvalstoffen van de "groene lijst¨, vallen volgens artikel 1, lid 3, onder (b) de afvalstoffen van de "groene lijst¨wel onder alle bepalingen van Richtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen ((PB L 194 van 25.7.1975. )). Met name mogen zij alleen bestemd zijn voor installaties met de vereiste vergunningen. De Italiaanse overheid heeft de taak ervoor te zorgen dat de betreffende installatie een geschikte vergunning heeft voor opslag of terugwinning van de plastic afval, onder voorwaarden die geen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid of het milieu en die afdoende brandbeveiligingsmaatregelen omvatten.

De wettelijke regeling van Verordening (EEG) nr 259/93 voor intracommunautaire transporten van afvalstoffen van de "groene lijst¨voor terugwinning is minder streng dan voor andere afvalstoffen, waarvoor strenge meldingsprocedures gelden. Men wil de handel in terugwinbare afvalstoffen niet onnodig belemmeren, omdat dit de markt voor terugwinbare afvalstoffen en daardoor de levensvatbaarheid van gescheiden inzamelingssystemen ongunstig kan beïnvloeden. Het uiteindelijk gevolg zou dan kunnen zijn dat perfect terugwinbare afvalstoffen op stortplaatsen terechtkomen.

Zoals uiteengezet in de mededeling inzake de herziening van het afvalbeleid ((C.OM (96) 379 )) wil de Commissie liever terugwinning (met inbegrip van energieterugwinning) en recycling dan definitieve verwijdering aanmoedigen.Een niet zo strenge wettelijke en bestuursrechtelijke regeling voor de overbrenging van bepaalde voor terugwinning bestemde afvalstoffen is één van de instrumenten ter bevordering van terugwinning in plaats van definitieve verwijdering.

De Commissie is van mening dat illegale afvaltransporten het beste bestreden kunnen worden door een betere samenwerking tussen de autoriteiten. Daarom ondersteunt zij het streven en de doelstellingen van de intergouvernementele samenwerking in het kader van het IMPEL-(Implementation and enforcement of environmental law)netwerk, met name van werkgroep III "Illegaal afvaltransport¨.

2. Voorzover de Commissie weet, heeft DKR geen Gemeenschapsgeld ontvangen voor de selectieve inzameling en daaropvolgende verwijdering van afval.