Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2943/97 van de leden Heidi HAUTALA , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Doeke EISMA , David BOWE , Bernd LANGE aan de Commissie. Kosten-batencriteria

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2943/97 van de leden Heidi HAUTALA , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Doeke EISMA , David BOWE , Bernd LANGE aan de Commissie. Kosten-batencriteria

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2943/97 van Heidi Hautala (V), Laura González Álvarez (GUE/NGL), Doeke Eisma (ELDR), David Bowe (PSE) en Bernd Lange (PSE) aan de Commissie (17 september 1997)

Betreft: Kosten-batencriteria

De Europese Commissie is onlangs een aanbestedingsprocedure gestart voor het verrichten van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van maatregelen ter verlaging van de uitstoot van het wegvervoer (ref. B1/ETU/970013).

Het Europees Parlement volgt een andere benadering, nl. kosten-batencriteria. "Overwegende dat, terwijl de kosten van de te treffen maatregelen in ieder geval zullen moeten worden gedragen door de consumenten, in de auto/olie-studie geen macro-economische kosten/batenanalyse wordt gemaakt die naast het aspect kosteneffectiviteit ook rekening houdt met de sociale kosten, met name de besparingen die strengere normen inzake de kwaliteit van de lucht mogelijk zullen maken op het gebied van de gezondheidszorg,¨ (Amendement 7 - EP Verslag A4-0096/97).

Is de Europese Commissie bekend met de kosten-batenanalyse van de Clean Air Act van de VS in de periode 1970-1990, waaruit bleek dat de baten zelfs bij de voorzichtigste schattingen veel hoger waren dan de kosten?

Gaat de Commissie nu haar aanbestedingsprocedure voor het verrichten van onderzoek voor het auto/olie-programma II herzien?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (10 november 1997)

De Commissie stelt met nadruk dat haar aanpak in grote lijnen niet verschilt van de benadering van het Parlement, mits het programma Auto-olie ((COM(96) 248. )) wordt gezien in de context van Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit ((PB L 296 van 21.11.1996. )) en de dochterrichtlijnen daarvan. Wat deze laatste betreft heeft de Commissie op 8 oktober 1997 een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht ((COM(96) 500. )). Aan andere dochterrichtlijnen wordt momenteel gewerkt. Deze zijn bedoeld om de luchtkwaliteitsnormen in de Gemeenschap voor een aantal verontreinigende stoffen op een adequaat niveau te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de besparingen die aan strengere normen verbonden zijn. In het kader van de analyseprocedure is ook een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De Commissie kent de kosten-batenanalyse in het kader van de Clean Air Act in de Verenigde Staten en onderhoudt goede betrekkingen met de verantwoordelijke instellingen op dit gebied.

De voor de dochterrichtlijnen voorgestelde luchtkwaliteitsnormen zullen ook als streefwaarden voor het programma Auto-olie worden gebruikt. Dit programma is echter bedoeld om na te gaan met welke combinatie van maatregelen de streefwaarden voor het wegvervoer zo efficiënt mogelijk kunnen worden gehaald, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke bijdragen van andere sectoren. Dit dient te gebeuren in het kader van een kosten-effectiviteitanalyse. Wanneer in het kader van het programma Auto-olie wordt overgeschakeld van een kosten-effectiviteitanalyse op een kosten-batenanalyse, zouden de werkzaamheden voor de kaderrichtlijn inzake de luchtkwaliteit worden genegeerd.

De Commissie wenst echter tevens te stellen dat zij zeker de nodige aandacht zal besteden aan de bezorgdheid van het Parlement ten aanzien van de specificatie van een relevant kostenconcept dat in het programma kan worden gebruikt, en de noodzaak om de neveneffecten van mogelijke beleidsscenario's, waaronder eventuele macro-economische effecten, te evalueren.

Om de hier uiteengezette redenen is de Commissie niet van plan haar aanbesteding voor het verrichten van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van maatregelen ter verlaging van de uitstoot van het wegvervoer te herzien.