Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2965/97 van Niels SINDAL aan de Commissie. Kangoeroevangers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2965/97 van Niels SINDAL aan de Commissie. Kangoeroevangers

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2965/97 van Niels Sindal (PSE) aan de Commissie (17 september 1997)

Betreft: Kangoeroevangers

Het Brits bureau voor het wegvervoer (TRL = transport road laboratory) heeft voor een onderzoek een aantal politieverslagen van ongelukken met auto's met zogenaamde kangoeroevangers en voetgangers of tweewielers doorgenomen. Bij een deel van de ongevallen waren de kwetsuren of de doodsoorzaak rechtstreeks in verband te brengen met de versterkte gril. Kangoeroevangers staan op auto's met vierwielaandrijving als speciale bescherming bij het rijden op kleinere wegen, maar op onze breedtegraden is het moeilijk in te zien dat ze nodig zouden zijn.

Heeft de Commissie enig onderzoek naar het probleem gedaan?

Denkt de Commissie dit soort overbodige "versieringen¨ op auto's met vierwielaandrijving te verbieden?

Denkt de Commissie voor te stellen dat die speciale roosters goedgekeurd moeten worden voordat ze gemonteerd worden?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (29 oktober 1997)

In 1996 heeft de Commissie haar groep deskundigen op het gebied van motorvoertuigen geraadpleegd over de vraag of aan Richtlijn 74/483/EEG van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de naar buiten stekende delen van motorvoertuigen ((PB L 266 van 2.10.1974. )) bepalingen moesten worden toegevoegd voor de goedkeuring van versterkte hekvormige bumpers. Een en ander moest ervoor zorgen dat er uitsluitend ongevaarlijke "kangoeroevangers¨ op de markt kwamen.

Na deze raadpleging kwam de Commissie tot de conclusie dat niet kon worden volstaan met de invoering van specifieke bepalingen die uitsluitend betrekking hadden op de speciale hekwerken. Maatregelen om de montage van potentieel gevaarlijke "kangoeroevangers¨ te voorkomen, moeten op communautair vlak voortvloeien uit de toepassing van meer algemene regels, die erop gericht zijn de voorkant van voertuigen bij aanrijdingen minder gevaarlijk te maken voor kwetsbare weggebruikers, met name voetgangers. Zoals bij wetgeving gebruikelijk is, is het de bedoeling minimumvereisten vast te stellen in plaats van een verbod op bepaalde voorzieningen voor te stellen.

De Commissie werkt hier reeds aan en hoopt in de loop van 1998 maatregelen te kunnen nemen.