Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2983/97 van Patricia McKENNA aan dee Raad. Behandeling van straatkinderen door de politie van Guatemala

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2983/97 van Patricia McKENNA aan dee Raad. Behandeling van straatkinderen door de politie van Guatemala

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2983/97 van Patricia McKenna (V) aan de Raad (30 september 1997)

Betreft: Behandeling van straatkinderen door de politie van Guatemala

Human Rights Watch heeft onlangs een rapport gepubliceerd getiteld: "Guatemala's forgotten children: Police violence and abuses in detention¨.

In het rapport wordt er bij de EU en haar lidstaten die steun verlenen aan Guatemala, op aangedrongen om Guatemala te verzoeken om verbetering van de wijze waarop zijn politie tegen straatkinderen optreedt. Met name wordt er op aangedrongen dat de Spaanse gendarmerie die opleidingsprogramma's voor de politie van Guatemala verzorgt, de politie ter plaatse zou moeten instrueren inzake de naleving van de rechten van de mens ten aanzien van deze kinderen en dat deze opleidingsprogramma's gestaakt zouden moeten worden, mochten er geen duidelijke verbeteringen optreden.

Tevens wordt daarin aangedrongen om criteria vast te leggen om te waarborgen dat geen financiële steun gegeven wordt aan een bestel voor de berechting van jongeren waarbij de rechten van de mens van kinderen overtreden worden en om te protesteren tegen het gebruik van eenzame opsluiting en het martelen van kinderen in gevangenissen.

Op welke wijze heeft de Raad bezwaar gemaakt bij de Guatemalteekse autoriteiten tegen de wijze van behandeling van straatkinderen? Kan de Raad bijzonderheden verstrekken over de maatregelen die hij genomen heeft om de hulp aan Guatemala te koppelen aan de naleving van de rechten van de mens? Welke maatregelen denkt de Raad te nemen op basis van dit rapport? Is de EU voornemens een gedragscode op te stellen voor lidstaten die steun verlenen aan Guatemala om te waarborgen dat programma's zoals dat van de Spaanse gendarmerie, leiden tot tastbare verbeteringen voor wat betreft de naleving van de rechten van de mens in dit land?

Antwoord (16 februari 1998)

De Europese Unie hecht veel belang aan de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. In het kader van de dialoog en de samenwerking tussen de EU en de landen van Centraal-Amerika wordt de bevordering van de mensenrechten, met inbegrip van de kwestie van de straatkinderen, als een fundamentele doelstelling beschouwd.

De Raad is niet op de hoogte van demarches die de lidstaten bij de Guatemalteekse autoriteiten zouden hebben ondernomen met betrekking tot de specifieke kwestie van de straatkinderen. Een van de voornaamste doelstellingen van de steun van de EU aan Guatemala is echter de diensten en de werking van het gerechtelijk apparaat en de politie van Guatemala te verbeteren. Tevens wil de EU met haar steun Guatemalteekse instellingen die zich met de mensenrechten bezighouden, zoals de "Procuradoría de los Derechos Humanos¨ (toezichtsorgaan voor de mensenrechten) en het openbaar ministerie versterken. De EU tracht dus, via haar steun aan Guatemala, de erkenning van de rechten van alle burgers, ook van de straatkinderen, te bevorderen.

Wat betreft de opleidingsprogramma's die worden verzorgd door de Spaanse "Guardia Civil¨ en door de dienst internationale technische samenwerking van de Franse politie, moet worden opgemerkt dat bij de algemene opleiding van de Guatemalteekse politie wel degelijk aandacht wordt besteed aan de eerbiediging van de mensenrechten en aan de rechten van kinderen.

In de gezamenlijke verklaring van de EG en Guatemala van 6 juni 1997 over de bijdrage van de Europese Gemeenschap aan het vredesproces in Guatemala, zijn de partijen overeengekomen dat, voor de periode 1997-2000, de samenwerking zal verlopen in het kader van het vredesakkoord van december 1996. Dit akkoord maakte een einde aan een gewapend conflict van meer dan dertig jaar in Guatemala en opende de weg voor dialoog en begrip binnen de Guatemalteekse samenleving. De partijen onderstreepten met name hun gemeenschappelijke gehechtheid aan, onder meer, de volledige eerbiediging van de universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De Raad zal aandacht blijven schenken aan het specifieke probleem van de slechte behandeling van straatkinderen in Guatemala, niet alleen door leden van de politiediensten, maar ook door semi-officiële of particuliere groeperingen en door personen die aan overheidsinstanties verbonden zijn, maar zonder toestemming van de regering optreden.