Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3245/97 van de leden Rijk van DAM , Frits CASTRICUM , Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Richtsnoeren overheidssteun aan havens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3245/97 van de leden Rijk van DAM , Frits CASTRICUM , Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Richtsnoeren overheidssteun aan havens

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3245/97 van Rijk van Dam (I-EDN), Frits Castricum (PSE) en Georg Jarzembowski (PPE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Richtsnoeren overheidssteun aan havens

In haar mededeling "De ontwikkeling van de kustvaart in Europa: vooruitzichten en uitdagingen¨ van 5 juli 1995 overweegt de Commissie:

"richtsnoeren vast te stellen voor de wijze waarop de Verdragsbepalingen inzake overheidssteun op de havensector moeten worden toegepast¨.

1. Kan de Commissie, twee jaar na de publicatie van bovengenoemde mededeling, aangeven wanneer zij met de richtsnoeren inzake havensteun naar buiten treedt?

2. Op welke wijze controleert de Commissie nu of de overheidssteun van de lidstaten aan de havens in overeenstemming is met de Verdragsbepalingen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (15 december 1997)

1. De Commissie beëindigde een Groenboek over maritieme en haveninfrastructuur ((COM(97) 678 finaal. )), waarin een aantal kwesties met betrekking tot de havensector werden behandeld, met name de financiering van infrastructuur door de overheid en overheidssteun. De vaststelling van richtsnoeren inzake overheidssteun voor de havensector zal grotendeels afhangen van het resultaat van de besprekingen die na de publicatie van het Groenboek met de overige instellingen van de Gemeenschap, de lidstaten, het Parlement en andere belanghebbende partijen zullen worden gehouden.

2. Op dit ogenblik is de toetsing van overheidssteun aan de havens in grote mate afhankelijk van de aard van de steun, die kan uiteenlopen van sociale steun tot financiële bijdragen ten behoeve van infrastructuur. Wat deze laatste betreft, is de Commissie altijd van mening geweest dat overheidsinvesteringen in infrastructuur over het algemeen geen steun in de zin van artikel 92 van het Verdrag vormen, mits de infrastructuur, voor zover dit in het algemeen belang is, normaal toegankelijk blijft voor alle gebruikers op basis van het principe van gelijke behandeling. De financiering van superstructuur door de overheid daarentegen, waarvan slechts door bepaalde ondernemingen gebruik kan worden gemaakt, valt normaal wel onder artikel 92 van het Verdrag.