Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3331/97 van Thomas MANN aan de Commissie. Uitvoerbaarheid van maatregelen van de Europese Unie op regionaal en gemeentelijk niveau

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3331/97 van Thomas MANN aan de Commissie. Uitvoerbaarheid van maatregelen van de Europese Unie op regionaal en gemeentelijk niveau

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3331/97 van Thomas Mann (PPE) aan de Commissie (22 oktober 1997)

Betreft: Uitvoerbaarheid van maatregelen van de Europese Unie op regionaal en gemeentelijk niveau

Op de maatregelen van de Europese Unie ten gunste van ouderen hebben gemeenten uit mijn kiesdistrict meer dan eens aangemerkt dat steunprogramma's van de Europese Unie te kort van tevoren worden bekendgemaakt en dat de indieningstermijn daarvoor veel te kort is. Daarom wordt vaak het verwijt gehoord dat Europa met alibiprogramma's werkt.

Het bijeenbrengen van de gedetailleerde gegevens is voor de aanvragers buitengewoon moeilijk. Daar komt dan nog de tijdsspanne bij die de regionale parlementen en gemeenteraden voor dit soort besluiten nodig hebben, waardoor de termijnen van de Commissie alleen al op grond van de juridisch voorgeschreven procedures niet kunnen worden gehaald.

Kan de Commissie mededelen:

1. hoe de gemeenten over het bestaan van dit soort steunprogramma's worden geïnformeerd en hoe zij de vaak ontoereikende informatiestroom denkt te verbeteren?

2. Waarom de aanvraagtermijn voor dit soort programma's zo kort is?

3. Welke mogelijkheid zij ziet om de indieningstermijn op adequate wijze te verlengen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (27 november 1997)

1. De richtsnoeren voor aanvragers in het kader van begrotingslijn B3-4104 "Maatregelen ten behoeve van ouderen¨ zijn naar de betrokken ministeries in alle lidstaten en de belangrijkste op dit gebied werkzame niet-gouvernementele organisaties ((NGO's) gezonden. Verder is ook een groot aantal richtsnoeren verstuurd, waarvoor bij de Commissie een verzoek was binnengekomen. Desalniettemin zal de Commissie zich erover bezinnen hoe zij de verspreiding van informatie over financieringsmogelijkheden en de subsidiabiliteitscriteria in de toekomst kan verbeteren.

2. Het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtmatigheid van de uitgaven van de Commissie in het jaar 1996 in het kader van de begrotingslijn "Maatregelen ten behoeve van ouderen¨ voor het Hof van Justitie aangevochten. Het Hof van Justitie gelastte de Commissie de betalingen in het kader van deze begrotingslijn tot aan het definitieve oordeel op te schorten. Wegens de Britse aanvechting moest worden gecontroleerd of de begrotingslijn voor 1997 kon worden gebruikt. Bijgevolg konden de richtsnoeren niet eerder worden uitgegeven.

3. De Commissie neemt alle aanvragen voor verlenging van de termijn in overweging. Om evenwel een gelijke behandeling van alle aanvragers te waarborgen geldt in het algemeen voor iedereen dezelfde indieningstermijn.