Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3412/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Toepassing in Italië van de Europese voorschriften inzake afvalverwerking

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3412/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Toepassing in Italië van de Europese voorschriften inzake afvalverwerking

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3412/97 van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie (28 oktober 1997)

Betreft: Toepassing in Italië van de Europese voorschriften inzake afvalverwerking

In haar antwoord op vraag E-2350/97 ((PB C 117 van 16.4.1998, blz. 12.)) deelde de Europese Commissie mede dat de Italiaanse wetgeving op bepaalde punten niet overeenkomt met richtlijn 91/156/EEG ((PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.)) betreffende afvalverwerking en dat er ten aanzien van enkele specifieke gevallen inbreukprocedures lopen.

Kan de Commissie zeggen:

1. op welke specifieke punten de Italiaanse wetgeving in strijd is met richtlijn 91/156/EEG;

2. welke die specifieke gevallen zijn met betrekking waartoe momenteel inbreukprocedures lopen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (5 december 1997)

Momenteel loopt er tegen de Italiaanse autoriteiten een inbreukprocedure betreffende de niet-conformiteit van de Italiaanse wetgeving met Richtlijn 75/442/EEG ((PB L 194 van 25.7.1975. )) betreffende de afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG ((PB L 78 van 26.3.1991. )). De inhoud van inbreukprocedures is vertrouwelijk. De niet-conformiteit heeft primair betrekking op de uitsluiting van bepaalde categorieën afvalstoffen van de werkingssfeer van de nationale wetgeving.

De specifieke gevallen met betrekking waartoe een inbreukprocedure inzake afvalverwijdering loopt, behelzen het zonder vergunning achterlaten van afval in een beschermde zone (Vallone di S. Rocco), de conformiteit van de Italiaanse rechtsorde met Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen ((PB L 365 van 31.12.1994. )) en de conformiteit van de Italiaanse rechtsorde met Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen ((PB L 377 van 31.12.1991. )) en Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval ((PB L 365 van 31.12.1994. )).