Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3518/97 van Ludivina GARCÍA ARIAS aan de Commissie. Europees regime voor steenkool en andere energie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3518/97 van Ludivina GARCÍA ARIAS aan de Commissie. Europees regime voor steenkool en andere energie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3518/97 van Ludivina García Arias (PSE) aan de Commissie (12 november 1997)

Betreft: Europees regime voor steenkool en andere energie

De lidstaten hebben besloten om in het Verdrag van Amsterdam geen hoofdstuk over energie op te nemen. Hoe denkt de Comissie dat, nu het EGKS-Verdrag is afgesloten, het Europees regime voor steenkool alsook voor andere energie in stand kan blijven?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (4 februari 1998)

Zoals het geachte Parlementslid opmerkt, hebben de lidstaten niet positief gereageerd op het voorstel van de Commissie om in het Verdrag van Amsterdam een hoofdstuk over energie op te nemen.

Het Witboek van de Commissie, "Een energiebeleid voor de Europese Unie¨ ((PB C 224 van 1.8.1996. )), is door het Parlement en de Raad niettemin met algemene instemming ontvangen. In dit document wordt een op gemeenschappelijke doelstellingen gebaseerd kader voor samenwerking geschetst.

Nu in het Verdrag van Amsterdam een hoofdstuk over energie ontbreekt, houdt de Commissie ten aanzien van steenkool vast aan de benadering die zij heeft uiteengezet in de mededeling aan de Raad en het Parlement van 15 maart 1991 ((SEC(91)407 def. )). Met als uitgangspunt dat het EGKS-Verdrag in 2002 afloopt, heeft de Commissie gekozen voor de beleidsoptie dat het Verdrag met het oog op de situatie van de twee sectoren zo flexibel mogelijk moet worden toegepast, en dat de opneming van deze sectoren in het EG-Verdrag in 2002 stapsgewijs moet worden voorbereid ("phasing in¨). Verder behoudt de Commissie zich de mogelijkheid voor om op een bepaald moment, tussen nu en het jaar 2002, sommige bepalingen uit het EGKS-Verdrag op te nemen in het EG-Verdrag, zodat de financiële instrumenten en de sociale bepalingen gehandhaafd kunnen blijven, voor zover dat nuttig of noodzakelijk mocht zijn.

De afgelopen jaren heeft de Commissie belangrijke werkzaamheden ondernomen met betrekking tot de begroting en de financiële activiteiten van de EGKS ((Zie met name COM(97) 506 def. )). Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Raad van Amsterdam besloten dat de EGKS-reserves vanaf 2002 worden toegewezen aan een fonds voor gespecialiseerd onderzoek in sectoren die verband houden met de ijzer- en staalindustrie.

De Commissie is zich er overigens van bewust dat de herstructurering van de steenkoolsector ook na het jaar 2002 moet worden voortgezet, terwijl bovendien rekening moet worden gehouden met de toetreding van nieuwe lidstaten, waar zich soortgelijke problemen voordoen als in de communautaire steenkoolindustrie. De Commissie is van oordeel dat de ervaring die de EGKS bij deze herstructureringen heeft opgedaan met de toepassing van begeleidende sociale en regionale maatregelen, nuttig zal zijn bij het vaststellen van de maatregelen die eventueel na 2002 moeten worden genomen.