Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3707/97 van Ulf HOLM aan de Commissie. EU-steun aan de automobielindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3707/97 van Ulf HOLM aan de Commissie. EU-steun aan de automobielindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3707/97 van Ulf Holm (V) aan de Commissie (19 november 1997)

Betreft: EU-steun aan de automobielindustrie

Volgens persberichten steunt de EU automobielfabrikant Jaguar met bijna 1000 miljoen Kroon voor de verdere ontwikkeling van een Jaguarmodel. Deze auto zal op de markt ongeveer 1 miljoen Kroon kosten. Volgens de woordvoerder van de EU-Commissie, perschef Colin Cook van Commissievoorzitter Santer, moet de steun de fabriek helpen om "zich te plaatsen in het segment waar men nu de 5-serie van BMW aantreft¨. Auto's van Jaguar staan bij velen verder bekend als onder meer luxe-voertuigen en brandstofverslinders.

1. Kan de Commissie mededelen: aan welke andere automobielfabrikanten de EU nog economische steun verleent en hoe veel,

2. of zij het gepast vindt steun te verlenen aan de ontwikkeling van een luxe-auto die de absolute meerderheid van de EU-burgers nooit zal kunnen aanschaffen, en

3. of zij van mening is dat een bijdrage aan de ontwikkeling van brandstofverslindende auto's, waartoe onder meer Jaguars behoren, kan worden voortgezet nadat het Verdrag van Amsterdam van kracht is geworden, gezien het feit dat een "duurzame ontwikkeling¨ nu in het Verdrag is opgenomen en dit duidelijk een factor moet zijn waarmee bij het beleid van de EU rekening moet worden gehouden?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (21 januari 1998)

Het geachte Parlementslid verwijst naar de persberichten volgens dewelke de Gemeenschap 1 miljard SEK (116 miljoen ECU) zou verlenen aan de automobielfabrikant Jaguar voor de ontwikkeling van een nieuw model. Wij veronderstellen dat met deze informatie wordt verwezen naar een pakket financiële steun ten behoeve van investeringen voor de bouw van de Jaguar X-200-serie die de Britse regering bij de Commissie heeft aangemeld.

De Commissie heeft het voorgestelde pakket steunmaatregelen nauwkeurig onderzocht en geconcludeerd dat het in overeenstemming is met de regels van de artikelen 92 en 93 van het EG-verdrag en meer bepaald met de speciale kaderrregeling ((PB C 123 van 18.5.1989 en PB C 284 van 28.10.1995 (laatste herziening))) inzake staatssteun aan de automobielindustrie. Zij heeft bevestigd dat de voorgenomen steunmaatregelen voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor regionale steun en steun voor opleiding en milieu. Voorts heeft de Commissie vastgesteld dat de regionale voordelen die voortvloeien uit de investeringen in termen van het scheppen van werkgelegenheid, een bijscholing van het personeel en een verbetering van de luchtkwaliteit, het mogelijke negatieve effect van de steunmaatregelen op de concurrentie compenseren. De totale steun van 80 miljoen GBP (116 miljoen ECU) die in de pers is vermeld, behelst tevens maatregelen ten belope van 8,3 miljoen GBP (12 miljoen ECU) die nog niet zijn omschreven en subsidies ten belope van 3,8 miljoen GBP (5,5 miljoen ECU) die Jaguar niet rechtstreeks ten goede komen aangezien zij zijn verleend in het kader van een programma waarvoor Jaguar enkel als dienstverlener optreedt.

Het totale bedrag van de financiële steun dat de Commissie heeft goedgekeurd ((Het besluit dat op 27 maart 1996 werd goedgekeurd, PB C 311 van 22 oktober 1996.)) ten behoeve van het X-200-project beloopt 67,5 miljoen GBP (98 miljoen ECU), waarvan 67,75 miljoen GBP (95,5 miljoen ECU) alleen door de Britse overheid betaald moet worden. Wat de communautaire financiering betreft, blijkt uit de informatie waarover de Commissie beschikt blijkt dat de Gemeenschap 1,75 miljoen GBP (2,5 miljoen ECU) heeft verleend voor activiteiten die het X-200-project van Jaguar ten goede zouden komen, meer bepaald de oprichting van een fabriek voor afvalverwerking (1,5 miljoen GBP of 2,2 miljoen ECU) en voor de verbeteringswerken aan de muren die het terrein afbakenen (0,25 miljoen GBP of 360 000 ECU). Deze subsidie maakte deel uit van de steun aan het project "Bromford area package¨ (pakket maatregelen voor de regio Bromford) dat gefinancierd is overeenkomstig Maatregel 3.3 (Totstandbrenging van de noodzakelijke infrastructuur ter ondersteuning van de diversificatie en de nieuwe groei) van doelstelling 2 regeling (single programmingdocument) voor de West Midlands voor de periode 1994-1996.

Met betrekking tot de specifieke vraag van het geachte Parlementslid, wijst de Commissie op het volgende:

1. De Commissie verzamelt momenteel de informatie die zij nodig heeft om de vraag te beantwoorden.

2. De Commissie zal dit criterium niet aanwenden wanneer zij moet nagaan of een geval in aanmerking komt voor staatsteun of wanneer zij bijdragen verleent uit de structurele fondsen.

3. De Commissie streeft ernaar om de gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van pas geregistreerde personenwagens te verminderen. Zij beoogt tegen 2005 (uiterlijk tegen 2010 indien dit doel niet volledig bereikt kan worden) de gemiddelde CO2-uitstoot op 120 gram per km te brengen. De Commissie is van mening dat dit een ambitieus doel is. Het geachte Parlementslid wordt gewezen op het feit dat bovenvermelde doelstelling een gemiddelde is, hetgeen impliceert dat wagens die meer benzine verbruiken, niet worden uitgesloten op de markt. Tegelijkertijd moeten wagens die minder verbruiken, op de markt worden gebracht teneinde het algemene doel te bereiken.