Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3732/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Algemeen akkoord over de handel in diensten (GATS = General Agreement on Trade en Services)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3732/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Algemeen akkoord over de handel in diensten (GATS = General Agreement on Trade en Services)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3732/97 van Yves Verwaerde (PPE) aan de Commissie (21 november 1997)

Betreft: Algemeen akkoord over de handel in diensten (GATS = General Agreement on Trade en Services)

Kan de Europese Commissie me laten weten hoe ver het staat met de toepassing van de GATS-overeenkomsten op de audiovisuele sector?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (23 december 1997)

Als gevolg van de Uruguay-Ronde gingen de Gemeenschap en haar lidstaten op het gebied van audiovisuele diensten geen specifieke verbintenissen inzake markttoegang en nationale behandeling aan. Voorts werden er vrijstellingen verleend op de in de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) vervatte meestbegunstigingsverplichting ((Deze verplichting geldt, tenzij zij specifiek is uitgesloten, ook als er geen specifieke verbintenissen voor een bepaalde sector bestaan. )) ter bescherming van werken van Europese oorsprong, van de mogelijkheid bilaterale of plurilaterale overeenkomsten inzake de coproductie van audiovisuele werken met betrekking tot de distributie en de toegang tot financiering in stand te houden en ter bescherming van Europese steunprogramma's, zoals het actieplan voor geavanceerde televisiediensten, MEDIA of Eurimages. De Gemeenschap en haar lidstaten hebben derhalve geen specifieke verplichtingen op het gebied van markttoegang en nationale behandeling om de GATS-beginselen of verbintenissen op het gebied van audiovisuele diensten toe te passen. Voorts heeft slechts een zeer beperkt aantal WTO-landen verbintenissen op het gebied van audiovisuele diensten, terwijl vele bovendien MFN-vrijstellingen genieten. De enige problemen die tot dusver over de tenuitvoerlegging van deze verbintenissen werden opgeworpen, zijn:

a) de Verenigde Staten: op 15 februari 1997 legden de Verenigde Staten een MFN-vrijstelling vast voor satelliettransmissie van directe en digitale radio- en televisiediensten en digitale audiodiensten in het kader van de GATS-Overeenkomst inzake basistelecommunicatiediensten. De Gemeenschap wees er toen op dat deze MFN-vrijstelling in strijd is met de Amerikaanse verplichtingen op het gebied van audiovisuele diensten in het kader van de GATS. Het is nog niet mogelijk te voorspellen of de Verenigde Staten dienovereenkomstige maatregelen zullen treffen, aangezien de Overeenkomst inzake basistelecommunicatie pas op 1 januari 1998 van kracht wordt. Hoe dan ook, de Gemeenschap heeft zich alle rechten voorbehouden om die MFN-vrijstelling eventueel in de toekomst aan te vechten.

b) Canada: hoewel Canada geen specifieke markttoegangs- en nationale behandelingsverbintenissen op het gebied van audiovisuele diensten aanging en enkele audiovisuele activiteiten via MFN-vrijstelling beschermde, beschermt deze vrijstelling filmdistributie-activiteiten niet. Derhalve is Canada gebonden aan de MFN-verplichting voor filmdistributiediensten. De Commissie bestudeert momenteel het geval van een Europese filmdistribiteur (Polygram) die beweert in Canada ten opzichte van Amerikaanse filmdistributeurs te worden gediscrimineerd. De Commissie en de lidstaten pleegden informeel overleg met de Canadese regering om deze situatie op te helderen en het onderzoek wordt voortgezet.

Aan de Commissie zijn geen verdere toepassingsproblemen van de GATS-Overeenkomst op het gebied van audiovisuele diensten bekend.