Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3733/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Herdenking van het honderdjarig bestaan van de filmkunst

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3733/97 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Herdenking van het honderdjarig bestaan van de filmkunst

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3733/97 van Yves Verwaerde (PPE) aan de Commissie (21 november 1997)

Betreft: Herdenking van het honderdjarig bestaan van de filmkunst

Kan de Europese Commissie me laten weten welke financiële steun zij gegeven heeft voor de herdenking van het honderdjarig bestaan van de filmkunst, met uitsplitsing van de toegekende kredieten?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (13 februari 1998)

Overeenkomstig de resolutie van de Raad van 5 november 1993 ((PB C 85 van 22.3.1994. )), waarin de Commissie wordt verzocht haar bijstand met het oog op de herdenking in 1995 van het honderdjarig bestaan van de filmkunst voort te zetten en uit te breiden, met name in het kader van haar actie betreffende steun aan filmfestivals, is een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd ((PB C 258 van 15.9.1994. )) in verband met de "steun van de Europese Commissie voor acties ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de film¨. Naar aanleiding van deze oproep werden bijna 300 aanvragen om financiële steun ingediend. Vervolgens maakte een jury van onafhankelijke deskundigen in januari 1995 een selectie uit deze aanvragen, waarbij met name steun werd toegekend aan een klein aantal omvangrijke acties met een grote draagwijdte. Deze actie is gefinancierd door middel van post B3-2011 van de begroting 1995 ("Europese dimensie in de audiovisuele sector¨). De lijst van de geselecteerde projecten wordt aan het geachte Parlementslid en aan het secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegezonden.

In 1994 werden uit hoofde van de actie voor steunverlening aan festivals reeds projecten voor de viering van het honderdjarig bestaan van de filmkunst gefinancierd. Hiermee was een bedrag gemoeid van 62.491 ecu (post B3-2011).