Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3759/97 van Graham MATHER aan de Commissie. Levenslang leren: samenwerking EU/VS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3759/97 van Graham MATHER aan de Commissie. Levenslang leren: samenwerking EU/VS

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3759/97 van Graham Mather (PPE) aan de Commissie (21 november 1997)

Betreft: Levenslang leren: samenwerking EU/VS

1996 was het Europees jaar van de éducation permanente. Het officiële verslag van de Commissie moet weliswaar nog worden gepubliceerd, maar een aantal hoofdthema's is reeds vastgesteld en een van de voornaamste conclusies van het verslag zal ongetwijfeld zijn dat de strategie die de Commissie toepast - het tot standaard verheffen van idee en praktische toepassing van levenslang leren - juist is en derhalve met nadruk moet worden nagestreefd. Duidelijk is echter dat de VS op dit gebied bijzonder ver zijn voortgeschreden en dat dus veel lering kan worden getrokken uit de Amerikaanse aanpak van en ervaring met levenslang leren. Kan de Commissie, dit in overweging nemende, mededelen:

1. of zij voornemens is het initiatief te nemen tot bevordering van de samenwerking tussen EU en VS op het gebied van levenslang leren? Dit zou kunnen gebeuren naar analogie van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen EU en VS op het gebied van hoger en beroepsonderwijs. Zelfs kan deze overeenkomst worden uitgebreid tot levenslang leren.

2. of in het huidige benchmarking-initiatief van de Commissie hoge prioriteit wordt verleend aan levenslang leren?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (8 januari 1998)

Levenslang leren houdt in: individuen helpen bij een volkomen ontwikkeling van hun persoonlijkheid, en ondernemingen en organisaties helpen bij het volledig profijt trekken uit nieuwe en verbeterde vaardigheden van hun totale personeel, zodat zij met veranderingen kunnen omgaan en met succes concurreren op wereldniveau. Deze boodschap heeft de Commissie verwerkt in haar denkpatroon over de volledige serie onderwijs- en opleidingsactiviteiten.

In wezen is het idee van levenslang leren reeds opgenomen in het concept van de overeenkomst tussen Europese Unie en de Verenigde Staten inzake samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en hogere beroepsopleiding. Om dit idee met meer intensiteit te verwezenlijken is de Commissie op zoek naar specifieke projectvoorstellen op het gebied van de beroepsopleiding, in zoverre als particuliere ondernemingen aan projecten kunnen deelnemen als geassocieerde partners. Bovendien worden verbindingen met het stelsel van gemeentelijke, c.q. regionale, educatieve centra in de Verenigde Staten aangemoedigd, vooral op het gebied van bijscholing van, en aankweken van nieuwe vaardigheden bij, werknemers van middelbare leeftijd of herintredende werknemers.

De geachte afgevaardigde is misschien geïnteresseerd in de gevarieerde lijst van tot dusverre onder de EU/VS samenwerkingsovereenkomst gesubsidieerde projecten, die de Commissie rechtstreeks aan hem en aan het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement zal toezenden.

Wat de tweede vraag betreft, introduceerde de bijlage van de mededeling van de Commissie, "Benchmarking van het concurrentievermogen - een instrument ten dienste van ondernemers en de overheid¨ ((COM(97)153. )) vier mogelijke gebieden waarop proefprojecten voor benchmarking kunnen worden uitgevoerd. Drie daarvan houden verband met vaardigheden en immateriële investeringen ("Informatie en communicatietechnologie (ICT) en de nieuwe technische en organisatorische context¨, "Financiering van innovatie en bescherming van de intellectuele eigendom¨, "ontwikkeling van menselijke hulpbronnen¨). De dimensie van het levenslang leren is van groot belang voor immateriële investeringen.

Er zij echter op gewezen dat benchmarking projecten worden ontwikkeld op voorstel van de lidstaten en dat de Commissie geenszins kan garanderen dat het een of andere thema in de toekomst de aandacht zal krijgen die het verdient.