Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3768/97 van de leden Cristiana MUSCARDINI , Amedeo AMADEO , Marco CELLAI aan de Commissie. Pedofilie in Brussel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3768/97 van de leden Cristiana MUSCARDINI , Amedeo AMADEO , Marco CELLAI aan de Commissie. Pedofilie in Brussel

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3768/97 van Cristiana Muscardini (NI), Amedeo Amadeo (NI) en Marco Cellai (NI) aan de Commissie (21 november 1997)

Betreft: Pedofilie in Brussel

Uit een onderzoek dat is ingesteld op de kleuterschool Clovis, die door een Italiaans bedrijf wordt beheerd en door kinderen van EU-ambtenaren wordt bezocht, blijkt dat zich daar vermoedelijk ernstige gevallen van pedofilie hebben voorgedaan. Wij verzoeken de Commissie:

- te zorgen voor volledige opheldering van deze ernstige feiten die, als zij waar mochten blijken, het imago en de goede naam van alle communautaire instellingen ernstig zouden schaden;

- het bedrijf dat de kleuterschool beheert op te dragen alle betrokkenen onmiddellijk te schorsen;

- het lopende onderzoek te bespoedigen en na te gaan of er eventueel sprake is van een geconsolideerde internationale handel in kinderporno;

- elke samenwerking met het bedrijf dat de Clovis beheert onmiddellijk op te schorten totdat de feiten en verantwoordelijkheden volledig zijn opgehelderd en het onderzoek is afgerond.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie (18 december 1997)

De laatste weken zijn in bepaalde kranten vele berichten verschenen over de vermoedelijke pedofiele handelingen in een crèche die door kinderen van Europese ambtenaren wordt bezocht.

De Commissie heeft in deze zaak vanaf het begin getracht te handelen in het belang van de rechtstreeks betrokken kinderen en ouders. Het onderzoeken van feiten als de onderhavige behoort niet tot de bevoegdheden van de Commissie, maar tot die van de Belgische autoriteiten. Het parket van Brussel houdt zich sinds juni 1997 met deze zaak bezig. De Commissie heeft steeds gedaan wat zij kon om de gerechtelijke autoriteiten bij hun onderzoek te helpen, en zij heeft hun toegang verleend tot het gebouw van de crèche zodra haar daarom werd verzocht. Voorts heeft zij de onderzoeksrechter verzocht haar op de hoogte te houden voor zover dat naar zijn oordeel mogelijk is.

Het parket van Brussel heeft de goede samenwerking met de Commissie bevestigd tijdens een op 14 november 1997 gehouden persconferentie. Tijdens deze persconferentie heeft het parket gewezen op de noodzaak om het vertrouwelijke karakter van het onderzoek te eerbiedigen, teneinde het lopende onderzoek niet te schaden en gevolg te geven aan de gerechtvaardigde wens van de ouders om hun kinderen te beschermen.

De Commissie heeft de controles op de bekwaamheid van het personeel van het bedrijf dat de Clovis-crèche beheert overeenkomstig de in juni 1995 met dit bedrijf gesloten overeenkomst verscherpt. In afwachting van het resultaat van het onderzoek heeft zij de directie van de crèche verzocht om de conservatoire maatregelen te nemen die onder haar bevoegdheid vallen en die voor het welzijn van de kinderen kunnen worden genomen.

Opschorting van de overeenkomst met het bedrijf dat de Clovis-crèche beheert, zou een tijdelijke sluiting van de crèche betekenen. Dit vraagstuk moet derhalve zorgvuldig worden bestudeerd, en zolang de bevoegde gerechtelijke autoriteiten geen duidelijkheid hebben verschaft over de eventuele schuld, moet hierbij de veiligheid van de kinderen die de crèche nog steeds bezoeken in het oog worden gehouden. Tot nu toe heeft de Commissie noch van de ouderverenigingen, noch van de Belgische gerechtelijke autoriteiten aan wie zij de bezorgdheid van de ouders heeft doorgegeven, signalen of verzoeken ontvangen die aansturen op een dergelijke opschorting.