Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4127/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Weefseltechniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4127/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Weefseltechniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4127/97 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (21 januari 1998)

Betreft: Weefseltechniek

Europese ondernemingen die zich bezighouden met technologische toepassingen in de gezondheidssector, hebben diverse technieken ontwikkeld om in laboratoria huid te laten groeien.

Eén van de technieken is het laten groeien van huid op speciale substraten zoals hyaluronzuur. In de VS heeft een firma uit Californië een product in de handel gebracht dat is afgeleid van cellen van geopereerde kinderen en waarvoor een prijs van 700.000 lire per 6 cm wordt gevraagd.

De Amerikaanse techniek wordt vooral gebruikt voor transplantatie op andere personen.

Acht de Commissie het niet nodig - gezien het feit dat de weefseltechniek niet alleen wordt toegepast op huid, maar ook op andere weefsels - om de bestaande regelgeving inzake de orgaantransplantatie aan te vullen met een nieuwe richtlijn inzake de vervaardiging van weefsels?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (14 april 1998)

De Commissie is op de hoogte van de medische, sociale en ethische vraagstukken in verband met orgaan- of weefseltranplantatie. Wetgeving inzake deze onderwerpen is een zaak van de lidstaten.

De Commissie vestigt evenwel de aandacht van de geachte afgevaardigde op richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen ((PB L 169 van 12.7.1993. )) inzake op industriële schaal vervaardigde producten. In de context van het voorstel voor een richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek ((COM(96) 643. )) heeft de Commissie eveneens voorgesteld richtlijn 93/42/EEG te wijzigen ten einde hettoepassingsgebied van deze richtlijn uit te breiden tot hulpmiddelen die vervaardigd zijn op basis van stoffen van menselijke oorsprong. De wetgevingsprocedure terzake is momenteel aan de gang. Dit voorstel is gericht op een aantal producten die vervaardigd zijn op basis van van weefsels van menselijke oorsprong afgeleide, getransformeerde en niet-levensvatbaar gemaakte stoffen.