Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4231/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. EU-subsidies aan een rechtsextremistische organisatie in Zuid-Zweden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4231/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. EU-subsidies aan een rechtsextremistische organisatie in Zuid-Zweden

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4231/97 van Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: EU-subsidies aan een rechtsextremistische organisatie in Zuid-Zweden

In Duitse kranten wordt erop gewezen dat een zekere "Maatschappij voor biologische antropologie, eugenetiek en gedragsonderzoek¨ 225.000 DM uit het landbouwfonds van de EU zou hebben ontvangen. Deze organisatie zou door de Hamburgse advocaat Jürgen Rieger worden geleid, die voor een van de sleutelfiguren van het Europese rechtsextremisme zou doorgaan. De subsidies zouden aan de racistische Maatschappij voor biologische antropologie, eugenetiek en gedragsonderzoek betaald zijn omdat deze beweert in het Zuidzweedse Moholm ecologische landbouw te bedrijven.

1. Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat racistische organisaties via de begroting van de EU worden gesteund?

2. Kan de Commissie uitsluiten dat uit de landbouwbegroting van de EU of andere begrotingslijnen steun wordt gegeven aan racistische en/of rechtsextremistische organisaties?

3. Welke controle-mechanismen heeft de Commissie om het schijnorganisaties moeilijk te maken zich op onrechtmatige wijze subsidies te verschaffen, hebben de controles het in het geval Moholm laten afweten en zal de Commissie dit geval thans nauwkeuriger onderzoeken om eventueel ten onrechte betaalde subsidies terug te vorderen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (2 februari 1998)

De steun waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, werd waarschijnlijk verleend in het kader van het Zweedse milieuprogramma voor de landbouw "Miljöprogrammet¨. Dit programma omvat een maatregel ter ondersteuning van biologische landbouw, als de begunstigden aanvaarden om aan een aantal verplichtingen te voldoen, zoals het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen.

Het "Miljöprogrammet¨ voert Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer ((PB L 215 van 30.7.1992. )) in Zweden uit en wordt medegefinancierd door de Gemeenschap.

De lidstaten voeren de programma's uit, ontvangen aanmeldingen van de afzonderlijke landbouwers, gaan na of de gegadigden aan de in de Verordening vastgestelde objectieve voorwaarden voldoen, voeren de nodige controles uit en leggen zo nodig straffen op. De Commissie is daarom niet direct verantwoordelijk voor de administratieve tenuitvoerlegging van het programma en wordt niet systematisch over de afzonderlijke steundossiers geïnformeerd.

Het programma is door Zweden opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd en de Commissie heeft onderzocht of het aan de bepalingen van de Verordening inzake het milieuprogramma voor de landbouw voldoet (Verordening (EEG) nr. 2078/92).