Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Europese spoedhulp om de ernstige gevolgen van het door een noodweer veroorzaakt totaal isolement van de stad Ferrol (Galicië - Spanje) te verzachten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Europese spoedhulp om de ernstige gevolgen van het door een noodweer veroorzaakt totaal isolement van de stad Ferrol (Galicië - Spanje) te verzachten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Europese spoedhulp om de ernstige gevolgen van het door een noodweer veroorzaakt totaal isolement van de stad Ferrol (Galicië - Spanje) te verzachten

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0113


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0103/98 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) aan de Commissie (30 januari 1998)

Betreft: Europese spoedhulp om de ernstige gevolgen van het door een noodweer veroorzaakt totaal isolement van de stad Ferrol (Galicië - Spanje) te verzachten

Op 13 januari 1998 heeft een krachtige storm de ankerkabels van een petroliumbooreiland doorbroken waardoor de brug van As Pías is ingestort die op dit ogenblik de enige rechtstreekse verbinding met de stad Ferrol in het Spaanse Galicië vormt. De stad Ferrol en omringende streek gaan sedert lange tijd gebukt onder een zware economische crisis. Ten gunste van deze enclave zijn diverse economische programma's opgesteld om de industriële bedrijvigheid in het autonome gewest van Galicië, een gebied van doelstelling 1 van het Europees regionaal beleid, te doen herleven.

Gezien de ernst van de toestand wordt een beroep gedaan op de solidariteit van de EU om spoedhulp te verlenen ten einde de grote schade die aan deze stad en omliggende omgeving is toegebracht, te herstellen.

Kan de Commissie mededelen of de EU heeft besloten bijzondere en urgente hulp te bieden om de zwaarwegende consequenties van deze nieuwe en ernstige situatie op te vangen?

Kan de Commissie mededelen welke maatregelen zij ter zake overweegt?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (19 maart 1998)

Gezien de aard en de doelstellingen van de Structuurfondsen bestaan er geen specifieke financiële middelen voor urgente en buitengewone steun. Mochten nationale of regionale autoriteiten om een specifieke financiering in het kader van een programma van het communautaire bestek voor Spanje verzoeken, dan zou de Commissie een dergelijke aanvraag evenwel in aanmerking nemen.

Wat betreft de mogelijkheden om noodhulp te verlenen aan getroffen burgers herinnert de Commissie eraan dat deze vorm van symbolische steun aan personen niet langer kan worden verleend omdat de communautaire begrotingslijn B4-3400 sinds het lopende begrotingsjaar geschrapt is.