Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 112/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Uitzondering voor Griekenland van het verbod op het verbruik van bepaalde ingewanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 112/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Uitzondering voor Griekenland van het verbod op het verbruik van bepaalde ingewanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 112/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Uitzondering voor Griekenland van het verbod op het verbruik van bepaalde ingewanden

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0116


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0112/98 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (30 januari 1998)

Betreft: Uitzondering voor Griekenland van het verbod op het verbruik van bepaalde ingewanden

Overeenkomstig beschikking 97/534/EG ((PB L 216 van 8.8.1997, blz.95. ))van de Commissie, zoals gewijzigd door beschikking 97/866/EG ((PB L 351 van 23.12.1997, blz. 69. )), is vanaf 1.4.1998 het gebruik verboden van risicomateriaal in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

Op grond van deze beschikking wordt ook in Griekenland het verbruik verboden van bepaalde ingewanden, zowel van schapen als van runderen, ook al wordt Griekenland beschouwd als een land dat vrij is van overdraagbare vormen van encefalopathieën en is op Griekse bodem nog geen enkel ziektegeval voorgekomen.

Als dit verbod ook op Griekenland wordt toegepast, zal dit ten koste gaan van een traditionele voedingsgewoonte, die een onderdeel is van de plaatselijke en nationale cultuur. Voor bepaalde van deze traditionele gerechten worden inheemse jonge lammeren gebruikt maar voor de voeding van deze herkauwers wordt geen gebruik gemaakt van beendermeel, de verwekker van de vreselijke ziekte. Kan de Commissie in het licht hiervan zeggen of zij voornemens is na te gaan of Griekenland, onder deze zeer strenge voorwaarden, kan worden uitgezonderd van de toepassing van hoger genoemde beschikking?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (31 maart 1998)

Op 25 februari 1998 heeft de Commissie een voorstel tot wijziging van Beschikking 97/534/EG van de Commissie van 30 juli 1997 goedgekeurd. Het voorstel heeft ten doel, in afwachting van wetenschappelijk advies over de status van elke lidstaat ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's), voor te schrijven dat in lidstaten met "inlandse¨ gevallen van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) op een beperkte lijst voorkomend risicomateriaal verwijderd moet worden.

De Commissie heeft de lidstaten in de laatste vergadering van het Permanent Veterinair Comité gevraagd haar een volledig dossier betreffende hun TSE-status toe te zenden.

De betreffende persmededeling wordt rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement toegezonden.

In de Landbouwraad van 16 en 17 maart 1998 is het voorstel van de Commissie afgewezen. Tegelijkertijd heeft de Raad de Commissie gevraagd de toepassing van Beschikking 97/534/EG tot een latere datum te verschuiven.