Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173/98 van Mary BANOTTI aan dee Raad. Kinderen met leerproblemen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173/98 van Mary BANOTTI aan dee Raad. Kinderen met leerproblemen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173/98 van Mary BANOTTI aan dee Raad. Kinderen met leerproblemen

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0132


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0173/98 van Mary Banotti (PPE) aan de Raad (6 februari 1998)

Betreft: Kinderen met leerproblemen

Kan de Raad meedelen waarom het Britse voorzitterschap in haar programma geen enkele verwijzing bevat naar de behoeften van kinderen met specifieke leermoeilijkheden, te meer daar het Britse voorzitterschap zich vooral richt op het 'Europa van de mensen'? Het kind vormt toch immers de basis van het 'Europa van de mensen'?

Is het, gezien het feit dat de Britse regering onlangs met een groenboek is gekomen dat een drastische herziening van het beleid inzake main streaming inhoudt, niet een ernstige omissie in het programma van het voorzitterschap?

Ongeveer 18% van de bevolking van de Europese Unie heeft last van specifieke leermoeilijkheden. Bewezen is dat naar schatting 40% van de gevangenen aan dyslexie lijdt. Meent de Raad niet dat er preventieve maatregelen nodig zijn ter bevordering van de maatschappelijke integratie, het welzijn en de werkgelegenheidsvooruitzichten in de Europese Unie van kinderen en jonge volwassenen met specifieke leermoeilijkheden?

Zo ja, welke maatregelen overweegt de Raad in het algemeen en in het bijzonder het Britse voorzitterschap dan op korte en lange termijn?

Antwoord (27 april 1998)

De bevordering van gelijke kansen in onderwijs, opleiding en werkkring is een essentieel onderdeel van het debat over duurzame inzetbaarheid van werknemers, dat het voorzitterschap hoog op de agenda voor onderwijs en sociale zaken geplaatst heeft. Aandacht voor de behoeften van kinderen met specifieke leerproblemen maakt impliciet deel uit van het beginsel van gelijke kansen in het onderwijs.

Bovendien wordt er op 7 mei 1998 te Windsor in het kader van het programma van het voorzitterschap een conferentie over speciale onderwijsbehoeften op school georganiseerd. Opzet van de conferentie, die bedoeld is voor deskundigen uit het veld en verband houdt met de werkzaamheden van het nieuwe "European Agency for Special Educational Needs (Europees Bureau voor speciale onderwijsbehoeften), is een vergelijking te maken tussen de systemen van de lidstaten. Men is immers van mening dat er veel lering getrokken kan worden uit de uitwisseling van ideeën en goede praktijken in de verschillende schoolsystemen van de lidstaten, zoals bijvoorbeeld in de context van het Socrates-programma.