Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231/98 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Dam op de Arachthos-rivier

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231/98 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Dam op de Arachthos-rivier

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231/98 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Dam op de Arachthos-rivier

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0058


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0231/98 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie (13 februari 1998)

Betreft: Dam op de Arachthos-rivier

Er zijn plannen voor de bouw van een hydro-elektrische dam op de Arachthos-rivier en met name in de buurt van Aghios Nikolaos in de gemeente Dafnoti. De dam zal een kunstmeer van 5 km2 doen ontstaan.

Volgens milieuverenigingen en plaatselijke inwoners is dit project niet nodig om de energiebehoeften te dekken aangezien er alternatieve oplossingen zijn (installaties met gecombineerde gasturbinecyclus), die veel goedkoper zijn.

- De dam en het meer zullen de grondwaterspiegel doen stijgen en zullen meer grondverzakkingen veroorzaken met een reëel gevaar voor grote catastrofes.

- Twee monumenten met historische en culturele waarde voor het gebied, namelijk de brug van Plaka en het gebouw van de grenspost, zullen door het water van het meer worden overspoeld.

- In de milieu-effectenstudie die is uitgevoerd in opdracht van de provincie Epiros, krijgt dit project een negatieve beoordeling en wordt voorgesteld de rivierbedding aan te merken als natuurbeschermingszone en elke ingreep te verbieden.

Kan de Commissie in het licht hiervan zeggen

1. of zij op de hoogte is van deze toestand;

2. of er een milieu-effectenrapport over dit project bestaat en of er naar alternatieve oplossingen is gezocht; en

3. of er een geïntegreerd voorstel bestaat voor de bescherming van dit gebied, dat reeds veel schade heeft ondervonden van soortgelijke werkzaamheden?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (18 maart 1998)

1. De Commissie is niet op de hoogte van de geplande hydro-elektrische dam in de Arachtos-rivier in Epirus, aangezien voor dit project geen financiële steun van de Gemeenschap is aangevraagd.

2. Volgens de voorlopige informatie vindt momenteel een milieueffectbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ((PB L 175 van 5.7.1985. )) plaats. De projectontwikkelaar heeft een milieueffectrapportage uitgevoerd die binnenkort zal worden voorgelegd aan de bevoegde instanties van het Ministerie van Milieu teneinde een vergunning te krijgen, die onder het Griekse recht de vorm heeft van een ministeriële beschikking waarin wordt vermeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De instanties zullen alle aspecten onderzoeken, ook eventuele alternatieve oplossingen, voordat zij de vergunning afgeven. Bovendien maakt de delta van de Arachtos-rivier deel uit van een speciale beschermingszone (Amvrakikos kolpos) die is aangewezen in het kader van Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand ((PB L 103 van 25.4.1979. )). De Commissie zal de Griekse instanties dan ook wijzen op de noodzaak van een gedegen onderzoek van de mogelijke ecologische gevolgen van de dam op die plaats.

3. De Commissie is niet op de hoogte van een geïntegreerd voorstel voor de bescherming van het gebied waarin rekening wordt gehouden met het bestaan van soortgelijke projecten.