Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 343/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Crisis op de olijfoliemarkt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 343/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Crisis op de olijfoliemarkt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 343/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Crisis op de olijfoliemarkt

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0343/98 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (17 februari 1998)

Betreft: Crisis op de olijfoliemarkt

Als gevolg van de crisis op de Italiaanse olijfoliemarkt met in het afgelopen jaar een vermindering van de vraag naar consumptieolie met 7,2%, vonden er ontslagen plaats bij de bedrijven ASSITOL OLIVA en FEDEROLIO. Aan deze tendens schijnt nog geen einde te komen, waardoor steeds grotere ongerustheid ontstaat.

Kan de Commissie mededelen:

1. of deze maatregelen niet overhaast zijn, aangezien de nieuwe GMO voor olijfolie in de Gemeenschap nog niet in werking is getreden en het derhalve ongewenst is tot ontslag over te gaan, voordat nieuwe regels zijn vastgesteld,

2. of zij het in deze noodsituatie niet wenselijk acht het gegarandeerde maximumproductieniveau te verhogen en nationale productieplafonds vast te stellen,

3. of zij wil zorgen voor een goede etikettering om de kwaliteit van uit eerste persing verkregen olijfolie te beschermen en aldus de kwaliteit te waarborgen, hetgeen misschien belangrijker is dan andere initiatieven om de concurrentiepositie van de Italiaanse olijfolie met beschermde oorsprongsbenaming op de Europese en wereldmarkten te behouden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (11 maart 1998)

De Commissie heeft vernomen dat de hoeveelheden olijfolie die in Italië met consumptiesteun worden verpakt, verminderd zijn; dit is met name te wijten aan het momenteel relatief lage bedrag van deze steun (12 ecu per 100 kilogram).

De situatie wordt onderzocht in het kader van het beraad dat moet leiden tot een voorstel voor een hervorming van de huidige gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor olijfolie. In dit verband bestudeert de Commissie de mogelijkheid om de consumptiesteunregeling af te schaffen. Het Parlement lijkt hier overigens positief tegenover te staan.

Het is dan ook normaal dat de twee belangrijkste Italiaanse verenigingen van verpakkingsbedrijven waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst hun structuur aan de nieuwe situatie hebben aangepast, waarbij met name het personeel dat de steunaanvragen van hun leden moet indienen en controleren, wordt ingekrompen.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie onderzoekt de Commissie bijzonder aandachtig de suggesties van de geachte afgevaardigde, o.m. de vraag of het wenselijk is om de gegarandeerde maximumhoeveelheid (GMH) te verhogen, maximale hoeveelheden per producerende lidstaat op te leggen en nieuwe handelsnormen vast te stellen met het oog op een doeltreffender productbescherming voor extra olijfolie, verkregen bij de eerste persing.